[Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

Preston Peet prestonpeet at yahoo.com
Wed Jan 21 12:10:07 EST 2009


Six or eight MONTHS ago? Wha?!?
I'd not heard of this. I had been told by her about one not long before my own last visit to her place in Winter 2006 (Jan.). I'm not exactly sure when it had actually taken place, but it was before I got there in the beginning of '06.
Anyway, more info would be appreciated.
Peace and love.
Preston

 ________________________________
From: Matt Shriver <ibogamail at gmail.com>
To: The Ibogaine List <ibogaine at mindvox.com>
Sent: Wednesday, January 21, 2009 8:46:18 AM
Subject: Re: [Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

Lee Albert also put together some info on this although I don't think he has updated it in a while now.  http://www.myeboga.com/fatalities.html

I think there have been upwards of 20 deaths at this point though, probably more when you include the ones that go under the media radar.  A self treatment death would look like just another junkie OD.  And I would guess that some providers are probably not anxious to have deaths in their care become public knowledge.  I believe Sara had a death at her place 6 or 8 months ago that never made any news for example.

Matt

Charles Rossouw wrote: 
Pleasure

Unfortunately I don't have it with me now.  I'll send it to you off-list in a few hours.

Charles


2009/1/21 Brad Hays <bradleyheathhays at gmail.com>

Much obliged kind Charles.  Anybody know Ken's email?2009/1/21 Charles Rossouw <charles.rossouw at gmail.com> 


Hi Brad

Dr Ken Alper has been working a this project.

Regards

Charles

2009/1/21 Brad Hays <bradleyheathhays at gmail.com> 


Has anyone been able to gather all the autopsy reports of the dozen or so people that are thought to have died from an ibogaine treatment?  I'm mostly interested in finding out on average, how long into a treatment do these arrhythmia problems tend to occur.  Does this problem usually show up soon after the flood dose, or can it occur many hours into the treatment?  Even though this is a rare event, it would be good for our providers to understand the mechanisms and tendencies of this particular kind of problem.
 


2009/1/19 sitkaa <athabaskana at gmail.com>

(For me) It would be fascinating to hear about the woman's experience from her perspective. Was her near-(physical)-death integrated into her psycho-spiritual experience, or did it interupt what she had goin on? Would Sarah be willing to ask her to write up her experience, and post it here?


2009/1/19 Mindvox <mindvox at lunartproductions.com> 


Near-fatal treatment in the Netherlands...

Links:

http://www.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_1_TICH_R2438011050651223//


       'Afkickmedicijn' ibogaïne veroorzaakt hartritmestoornis
Bron(nen): UMC Utrecht

Smart drug en 'afkickmedicijn' ibogaïne kan dodelijke hartritme stoornissen veroorzaken. Dit schrijven artsen van het UMC Utrecht in een case report in het tijdschrift New England Journal of Medicine van 15 januari. Ze verklaren daarmee als eerste de schadelijkheid van het omstreden middel.

In het case report beschrijven internisten een 31-jarige Amerikaanse vrouw die op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht kwam nadat zij onwel was geworden na het gebruik van ibogaïne. Dit had zij gebruikt om van haar alcoholverslaving af te komen. Tijdens haar behandeling op de spoedeisende hulp kreeg zij een ernstige hartritmestoornis. Het duurde bijna twee dagen voordat de hartritmestoornis was verdwenen. Het verband tussen het gebruik van ibogaïne en het optreden van de hartritmestoornis ligt volgens de artsen van het UMC Utrecht voor de hand.

Ibogaï vrij verkrijgbaar
Ibogaïne is in een beperkt aantal landen, waaronder Nederland, vrij verkrijgbaar. Het wordt gebruikt als smart drug. Daarnaast claimen alternatieve genezers en sommige artsen dat een eenmalige dosis van het middel mensen van hun drugs- of alcoholverslaving af kan helpen. Voor dit effect bestaan weliswaar wetenschappelijke aanwijzingen bij proefdieren, grootschalige onderzoeken bij mensen ontbreken echter. Onderzoek naar ibogaïne is lastig omdat het middel levensgevaarlijk kan zijn. Het is bekend dat gebruikers van ibogaïne soms overlijden. Waardoor dat komt was tot nu toe onduidelijk.

Hulpmiddel afkicken
"Ibogaine wordt momenteel in Nederland gebruikt als hulpmiddel bij het afkicken in situaties zonder medisch toezicht waardoor het juist levensbedreigend kan zijn", concludeert internist-endocrinoloog dr. Gerlof Valk van het UMC Utrecht, één van de internisten betrokken bij de opvang van de patiënt. "De risico's voor de gezondheid gelden zowel voor de toepassing als smart drug, maar ook voor het gebruik als afkickmiddel. Wij vinden dat ibogaïne alleen onder medisch toezicht gebruikt mag worden voor therapeutische doeleinden."

De artsen hebben de ibogaïne-vergiftiging gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Translation:

       Detox-medicine ibogaïne cause heart rhythm impairment
Source (nen): UMC Utrecht

Smart drug and `detox-medicine' ibogaïne can cause deadly heart rhythm impairments. This letter doctors of the UMC Utrecht in a case report in the illustrated magazine New England Journal or Medicine of 15 January. They explain with that as first the harmfulness of the controversial means.

In case report internists describe a 31 year old American woman who came on the emergency service of the UMC Utrecht after she had become indisposed after the use of ibogaïne. This had they uses to descend of its alcohol addiction. During its treatment on the emergency service she got a serious heart rhythm impairment. It lasted almost two days before the heart rhythm impairment had disappeared. The link between the use of ibogaïne and acting the heart rhythm impairment lies according to the doctors of the UMC Utrecht for the hand.

Ibogaï rather available
Ibogaïne are a number of countries limited in, among which the Netherlands, rather available. It is used as smart drug. Moreover alternative healers claim and some doctors that a one-off amount of the means people of their drugs or alcohol addiction finished can help. For this impact indeed scientific indications exist at test animals, large-scale researches at people are lacking however. Study into ibogaïne is cumbersome because the means can be perilous. It has been confessed that users of ibogaïne die sometimes. How that comes were so far unclear.

Appliances kick the habit
Ibogaine are at present used in the Netherlands as appliances at kick the habit in situations without medical supervision as a result of which it can be correctly life-threatening, internist endocrinoloog conclude dr. Gerlof falcon of the UMC Utrecht, one of the internists involved at the relief of the patient. The risk for health applies both for the application and smart drug, but also for the use as afkickmiddel. We find that ibogaïne can be only used under medical supervision for therapeutic aims.

The doctors have communicated ibogaïne poisoning at the inspection for the health care.
AND:
http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1959054.ece/Afkickdrug_kan_dodelijk_uitpakken_.html


 Afkickdrug kan dodelijk uitpakken

De iboga-wortel, een populair alternatief middel tegen verslaving, kan dodelijke hartritmestoornissen geven. In Utrecht is een vrouw er bijna aan overleden.

Een 31-jarige Amerikaanse vrouw heeft ternauwernood een vergiftiging met een extract van de Afrikaanse iboga-wortel overleefd. Ze was speciaal naar Nederland gekomen om zich met dit sterk hallucinogene middel, ibogaïne, te laten behandelen tegen haar alcoholverslaving.

De drug, in de meeste landen verboden, is in Nederland toegestaan. Hij wordt in het alternatieve circuit gebruikt, naar verluidt met groot succes. Met één dosis ibogaïne raak je een paar dagen compleet van de wereld. Als je wakker wordt, ben je clean, zo wil het verhaal.

Maar bij de Amerikaanse liep het anders. Ze belandde op de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met ernstige hartritmestoornissen die haar fataal dreigden te worden. Pas na twee dagen herstelde het hart zich, melden haar artsen vandaag in het vakblad The New England Journal of Medicine. Ze hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewaarschuwd.

„Op zich kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat ibogaïne de oorzaak van de klachten was", relativeert de behandelend internist Gerlof Valk. „Maar de aanwijzingen zijn sterk. De klachten begonnen kort na de inname en verdwenen een paar dagen later. De patiënte had verder geen middelen gebruikt. Lichamelijk konden we ook geen andere verklaring vinden."

De artsen noemen de vondst belangrijk omdat deze nieuw licht werpt op de raadselachtige dood van elf eerdere ibogaïne-gebruikers. Zelfs een autopsie heeft in die gevallen geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Het bleef daardoor onzeker of de drug de boosdoener was, of misschien de alcohol of iets anders wat de slachtoffers tegelijkertijd hadden ingenomen.

De nieuwe waarneming, waarbij de drug als het ware 'op heterdaad' is betrapt, maakt het volgens de Utrechtse artsen een stuk aannemelijker dat het middel zelf riskant is. Ze pleiten er daarom voor om de stof voortaan alleen nog onder medische begeleiding en onder permanente hartbewaking toe te dienen. Dat zou het gebruik door alternatieve therapeuten sterk bemoeilijken.

Overigens is het de vraag of ibogaïne echt zo fabelachtig tegen verslaving werkt als alternatieve therapeuten beweren. „Op internet zijn allerlei filmpjes te zien van mensen die dankzij ibogaïne van hun verslaving zijn afgekomen", zegt Valk. „Maar hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt." Goed onderzoek met patiënten is nooit gedaan, onder meer vanwege twijfel over de veiligheid. Wel is gekeken naar verslaafde ratjes; die toonden zich dankzij ibogaïne inderdaad minder afhankelijk van morfine, cocaïne of alcohol.

Hoeveel mensen zich tot nu toe met de drug hebben laten behandelen, is onduidelijk. Het tv-programma 'Nova' repte in 2006 van duizenden mensen wereldwijd, en van ruim 220 patiënten die door de Nederlandse therapeute Sara Glatt waren geholpen. In de uitzending stelde een deskundige dat de reguliere verslavingszorg met ibogaïne een grote kans liet liggen.

Behalve als afkickmedicijn gebruiken sommigen de iboga-wortel als smart drug, omdat hij zo'n intense en langdurige roes veroorzaakt. Die diepe trance is ook de reden waarom Afrikaanse stammen de plant inzetten tijdens riten.


Translation:

Detox-drug can unpack deadly


Iboga-root, the popular alternative means against addiction, can give deadly heart rhythm impairments. In Utrecht a woman is there almost to deceased.

A 31 year old American woman a poisoning with an extract of African iboga-root has just survived. She especially to the Netherlands had come with this strongly hallucinogenic means, ibogaïne, let treat itself against its alcohol addiction.

The drug, prohibited in the most countries, in the Netherlands it has been permitted. He is used in the alternative circuit, according to reports with large success. With one amount of ibogaïne touch you a couple days completely of the world. If you become awake, be you clean, this way it wants tale.

But at American it ran differently. She ended up on the intensive care of the university medical centre Utrecht, with serious heart rhythm impairments which threatened become its fatally. Just after two days repaired the heart, its doctors communicate themselves The New England Journal or Medicine today in the profession booklet. They have warned the inspection for the health care.

„In itself cannot determine we with certainty that ibogaïne were the cause of the complaints, relativise the treating internist Gerlof falcon. „But the indications are strong. Days started the complaints later shortly after ingestion and disappeared a couple. The patient had further used no resources. Physically we could find other declaration also no.

The doctors call the find important because these throw slightly new on enigmatic dead of eleven earlier ibogaïne users. Even an autopsy has which fallen no clarity brought concerning the cause of death. It remained uncertainly as a result, or the drug the cause was, or perhaps the alcohol or something else what the victims had taken at the same time.

New perception, where the drug as it were has been caught, makes it according to the Utrechtse doctors a piece more plausible that the means himself is risky. They plead for this reason to administer the substance as of now only still under medical accompaniment and under permanent heart guarding. That it strongly would hamper use by alternative therapists.

Moreover it is the question if ibogaïne work really this way fabulous against addiction such as alternative therapists claim. „On Internet are all kinds of see small films of people who have descended thanks to ibogaïne of their addiction, say falcon. „But rapidly scientific proof are lacking. Well research with patients has been never done, including because of doubt concerning the security. However, it has been looked at to addictive little rats; those showed themselves thanks to ibogaïne indeed less dependent on morphine, cocaine or alcohol.

How many people itself so far with the drug have let treat, is unclear. The tv-programma Nova' mentioned in 2006, of thousands of people worldwide, and of wide 220 patients who had been helped by the Dutch therapist Sara Glatt. In the retransmission put to an expert to that to the regular care and treatment of drug addicts with ibogaïne to a large chance let lie.

Except as detox-drug uses some iboga-root as smart drug, because he causes such a intense and long-term fuddle. That deep trance is also the reason why descends African the plant uses during rites.


Translation is done through an online web translator, so as you just read, it is not very accurate...


Best Wishes,

Ben De Loenen
 -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%]  :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine ::  [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=- -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%]  :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine ::  [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
-- 
~~_/) ~~
http://www.maps.org
þ|Please consider the environment before printing. -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%]  :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine ::  [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
-- 
+27 71 687 0068


 -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%]  :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine ::  [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-

-- 
~~_/) ~~
http://www.maps.org
þ|Please consider the environment before printing. -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%]  :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine ::  [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
-- 
+27 71 687 0068


________________________________


  -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%]  :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine ::  [%][)
  -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-


      
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.mindvox.com/pipermail/ibogaine/attachments/20090121/9b9ab644/attachment.html>


More information about the Ibogaine mailing list