[Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

simon loxton simonloxton at yahoo.co.uk
Wed Jan 21 09:16:53 EST 2009


Personally I would restructure things so that they are not listed as ibogaine deaths when the cause of death was not directly due to consuming iboga or related alkaloids. In most cases death occurred during or after the treatment but the treatment had no baring on the matter as such.

For instance the death in France happened a few days after as far as I remember and the guy was an alcoholic who I think may have had liver issues (I would need to refresh my memory). The other instance I mentioned before was in Mexico and was due to thrombosis; even if it happened during treatment in this case it could have happened any time. The last example is the opiate use during treatment which in my opinion should be listed as an OD.
________________________________
From: Matt Shriver <ibogamail at gmail.com>
To: The Ibogaine List <ibogaine at mindvox.com>
Sent: Wednesday, 21 January, 2009 15:46:18
Subject: Re: [Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

Lee Albert also put together some info on this although I don't think
he has updated it in a while now. http://www.myeboga.com/fatalities.html

I think there have been upwards of 20 deaths at this point though,
probably more when you include the ones that go under the media radar. 
A self treatment death would look like just another junkie OD. And I
would guess that some providers are probably not anxious to have deaths
in their care become public knowledge. I believe Sara had a death at
her place 6 or 8 months ago that never made any news for example.

Matt

Charles Rossouw wrote: 
Pleasure
 
Unfortunately I don't have it with me now. I'll send it to you
off-list in a few hours.
 
Charles


2009/1/21 Brad Hays <bradleyheathhays at gmail.com>

Much
obliged kind Charles. Anybody know Ken's email?2009/1/21 Charles Rossouw <charles.rossouw at gmail.com> 


Hi Brad
 
Dr Ken Alper has been working a this project.
 
Regards
 
Charles

2009/1/21 Brad Hays <bradleyheathhays at gmail.com> 


Has
anyone been able to gather all the autopsy reports of the dozen or so
people that are thought to have died from an ibogaine treatment? I'm
mostly interested in finding out on average, how long into a treatment
do these arrhythmia problems tend to occur. Does this problem usually
show up soon after the flood dose, or can it occur many hours into the
treatment? Even though this is a rare event, it would be good for our
providers to understand the mechanisms and tendencies of this
particular kind of problem.
 


2009/1/19 sitkaa <athabaskana at gmail.com>

(For me) It would be fascinating to hear about the woman's
experience from her perspective. Was her near-(physical)-death
integrated into her psycho-spiritual experience, or did it interupt
what she had goin on? Would Sarah be willing to ask her to write up her
experience, and post it here?


2009/1/19 Mindvox <mindvox at lunartproductions.com> 


Near-fatal
treatment in the Netherlands...

Links:

http://www.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_1_TICH_R2438011050651223//


    'Afkickmedicijn' ibogaïne veroorzaakt hartritmestoornis
Bron(nen): UMC Utrecht

Smart drug en 'afkickmedicijn' ibogaïne kan dodelijke hartritme
stoornissen veroorzaken. Dit schrijven artsen van het UMC Utrecht in
een case report in het tijdschrift New England Journal of Medicine van
15 januari. Ze verklaren daarmee als eerste de schadelijkheid van het
omstreden middel.

In het case report beschrijven internisten een 31-jarige Amerikaanse
vrouw die op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht kwam nadat zij
onwel was geworden na het gebruik van ibogaïne. Dit had zij gebruikt om
van haar alcoholverslaving af te komen. Tijdens haar behandeling op de
spoedeisende hulp kreeg zij een ernstige hartritmestoornis. Het duurde
bijna twee dagen voordat de hartritmestoornis was verdwenen. Het
verband tussen het gebruik van ibogaïne en het optreden van de
hartritmestoornis ligt volgens de artsen van het UMC Utrecht voor de
hand.

Ibogaï vrij verkrijgbaar
Ibogaïne is in een beperkt aantal landen, waaronder Nederland, vrij
verkrijgbaar. Het wordt gebruikt als smart drug. Daarnaast claimen
alternatieve genezers en sommige artsen dat een eenmalige dosis van het
middel mensen van hun drugs- of alcoholverslaving af kan helpen. Voor
dit effect bestaan weliswaar wetenschappelijke aanwijzingen bij
proefdieren, grootschalige onderzoeken bij mensen ontbreken echter.
Onderzoek naar ibogaïne is lastig omdat het middel levensgevaarlijk kan
zijn. Het is bekend dat gebruikers van ibogaïne soms overlijden.
Waardoor dat komt was tot nu toe onduidelijk.

Hulpmiddel afkicken
"Ibogaine wordt momenteel in Nederland gebruikt als hulpmiddel bij het
afkicken in situaties zonder medisch toezicht waardoor het juist
levensbedreigend kan zijn", concludeert internist-endocrinoloog dr.
Gerlof Valk van het UMC Utrecht, één van de internisten betrokken bij
de opvang van de patiënt.. "De risico's voor de gezondheid gelden zowel
voor de toepassing als smart drug, maar ook voor het gebruik als
afkickmiddel. Wij vinden dat ibogaïne alleen onder medisch toezicht
gebruikt mag worden voor therapeutische doeleinden."

De artsen hebben de ibogaïne-vergiftiging gemeld bij de Inspectie voor
de Gezondheidszorg.


Translation:

    Detox-medicine ibogaïne cause heart rhythm impairment
Source (nen): UMC Utrecht

Smart drug and `detox-medicine' ibogaïne can cause deadly heart rhythm
impairments. This letter doctors of the UMC Utrecht in a case report in
the illustrated magazine New England Journal or Medicine of 15 January.
They explain with that as first the harmfulness of the controversial
means.

In case report internists describe a 31 year old American woman who
came on the emergency service of the UMC Utrecht after she had become
indisposed after the use of ibogaïne. This had they uses to descend of
its alcohol addiction. During its treatment on the emergency service
she got a serious heart rhythm impairment. It lasted almost two days
before the heart rhythm impairment had disappeared. The link between
the use of ibogaïne and acting the heart rhythm impairment lies
according to the doctors of the UMC Utrecht for the hand.

Ibogaï rather available
Ibogaïne are a number of countries limited in, among which the
Netherlands, rather available. It is used as smart drug. Moreover
alternative healers claim and some doctors that a one-off amount of the
means people of their drugs or alcohol addiction finished can help. For
this impact indeed scientific indications exist at test animals,
large-scale researches at people are lacking however. Study into
ibogaïne is cumbersome because the means can be perilous. It has been
confessed that users of ibogaïne die sometimes. How that comes were so
far unclear.

Appliances kick the habit
Ibogaine are at present used in the Netherlands as appliances at kick
the habit in situations without medical supervision as a result of
which it can be correctly life-threatening, internist endocrinoloog
conclude dr. Gerlof falcon of the UMC Utrecht, one of the internists
involved at the relief of the patient. The risk for health applies both
for the application and smart drug, but also for the use as
afkickmiddel. We find that ibogaïne can be only used under medical
supervision for therapeutic aims.

The doctors have communicated ibogaïne poisoning at the inspection for
the health care.
AND:
http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1959054.ece/Afkickdrug_kan_dodelijk_uitpakken_.html


 Afkickdrug kan dodelijk uitpakken

De iboga-wortel, een populair alternatief middel tegen verslaving, kan
dodelijke hartritmestoornissen geven. In Utrecht is een vrouw er bijna
aan overleden.

Een 31-jarige Amerikaanse vrouw heeft ternauwernood een vergiftiging
met een extract van de Afrikaanse iboga-wortel overleefd. Ze was
speciaal naar Nederland gekomen om zich met dit sterk hallucinogene
middel, ibogaïne, te laten behandelen tegen haar alcoholverslaving.

De drug, in de meeste landen verboden, is in Nederland toegestaan. Hij
wordt in het alternatieve circuit gebruikt, naar verluidt met groot
succes. Met één dosis ibogaïne raak je een paar dagen compleet van de
wereld. Als je wakker wordt, ben je clean, zo wil het verhaal.

Maar bij de Amerikaanse liep het anders. Ze belandde op de intensive
care van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met ernstige
hartritmestoornissen die haar fataal dreigden te worden. Pas na twee
dagen herstelde het hart zich, melden haar artsen vandaag in het
vakblad The New England Journal of Medicine. Ze hebben de Inspectie
voor de Gezondheidszorg gewaarschuwd.

„Op zich kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat ibogaïne de
oorzaak van de klachten was", relativeert de behandelend internist
Gerlof Valk. „Maar de aanwijzingen zijn sterk. De klachten begonnen
kort na de inname en verdwenen een paar dagen later. De patiënte had
verder geen middelen gebruikt. Lichamelijk konden we ook geen andere
verklaring vinden."

De artsen noemen de vondst belangrijk omdat deze nieuw licht werpt op
de raadselachtige dood van elf eerdere ibogaïne-gebruikers. Zelfs een
autopsie heeft in die gevallen geen duidelijkheid gebracht over de
doodsoorzaak. Het bleef daardoor onzeker of de drug de boosdoener was,
of misschien de alcohol of iets anders wat de slachtoffers
tegelijkertijd hadden ingenomen.

De nieuwe waarneming, waarbij de drug als het ware 'op heterdaad' is
betrapt, maakt het volgens de Utrechtse artsen een stuk aannemelijker
dat het middel zelf riskant is. Ze pleiten er daarom voor om de stof
voortaan alleen nog onder medische begeleiding en onder permanente
hartbewaking toe te dienen. Dat zou het gebruik door alternatieve
therapeuten sterk bemoeilijken.

Overigens is het de vraag of ibogaïne echt zo fabelachtig tegen
verslaving werkt als alternatieve therapeuten beweren. „Op internet
zijn allerlei filmpjes te zien van mensen die dankzij ibogaïne van hun
verslaving zijn afgekomen", zegt Valk. „Maar hard wetenschappelijk
bewijs ontbreekt." Goed onderzoek met patiënten is nooit gedaan, onder
meer vanwege twijfel over de veiligheid. Wel is gekeken naar verslaafde
ratjes; die toonden zich dankzij ibogaïne inderdaad minder afhankelijk
van morfine, cocaïne of alcohol.

Hoeveel mensen zich tot nu toe met de drug hebben laten behandelen, is
onduidelijk. Het tv-programma 'Nova' repte in 2006 van duizenden mensen
wereldwijd, en van ruim 220 patiënten die door de Nederlandse
therapeute Sara Glatt waren geholpen. In de uitzending stelde een
deskundige dat de reguliere verslavingszorg met ibogaïne een grote kans
liet liggen.

Behalve als afkickmedicijn gebruiken sommigen de iboga-wortel als smart
drug, omdat hij zo'n intense en langdurige roes veroorzaakt. Die diepe
trance is ook de reden waarom Afrikaanse stammen de plant inzetten
tijdens riten.


Translation:

Detox-drug can unpack deadly


Iboga-root, the popular alternative means against addiction, can give
deadly heart rhythm impairments. In Utrecht a woman is there almost to
deceased.

A 31 year old American woman a poisoning with an extract of African
iboga-root has just survived. She especially to the Netherlands had
come with this strongly hallucinogenic means, ibogaïne, let treat
itself against its alcohol addiction.

The drug, prohibited in the most countries, in the Netherlands it has
been permitted. He is used in the alternative circuit, according to
reports with large success. With one amount of ibogaïne touch you a
couple days completely of the world. If you become awake, be you clean,
this way it wants tale.

But at American it ran differently. She ended up on the intensive care
of the university medical centre Utrecht, with serious heart rhythm
impairments which threatened become its fatally. Just after two days
repaired the heart, its doctors communicate themselves The New England
Journal or Medicine today in the profession booklet. They have warned
the inspection for the health care.

„In itself cannot determine we with certainty that ibogaïne were the
cause of the complaints, relativise the treating internist Gerlof
falcon. „But the indications are strong. Days started the complaints
later shortly after ingestion and disappeared a couple. The patient had
further used no resources. Physically we could find other declaration
also no.

The doctors call the find important because these throw slightly new on
enigmatic dead of eleven earlier ibogaïne users. Even an autopsy has
which fallen no clarity brought concerning the cause of death. It
remained uncertainly as a result, or the drug the cause was, or perhaps
the alcohol or something else what the victims had taken at the same
time.

New perception, where the drug as it were has been caught, makes it
according to the Utrechtse doctors a piece more plausible that the
means himself is risky. They plead for this reason to administer the
substance as of now only still under medical accompaniment and under
permanent heart guarding. That it strongly would hamper use by
alternative therapists.

Moreover it is the question if ibogaïne work really this way fabulous
against addiction such as alternative therapists claim. „On Internet
are all kinds of see small films of people who have descended thanks to
ibogaïne of their addiction, say falcon. „But rapidly scientific proof
are lacking. Well research with patients has been never done, including
because of doubt concerning the security. However, it has been looked
at to addictive little rats; those showed themselves thanks to ibogaïne
indeed less dependent on morphine, cocaine or alcohol.

How many people itself so far with the drug have let treat, is unclear.
The tv-programma Nova' mentioned in 2006, of thousands of people
worldwide, and of wide 220 patients who had been helped by the Dutch
therapist Sara Glatt. In the retransmission put to an expert to that to
the regular care and treatment of drug addicts with ibogaïne to a large
chance let lie.

Except as detox-drug uses some iboga-root as smart drug, because he
causes such a intense and long-term fuddle. That deep trance is also
the reason why descends African the plant uses during rites.


Translation is done through an online web translator, so as you just
read, it is not very accurate...


Best Wishes,

Ben De Loenen
 -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=- -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
-- 
~~_/) ~~
http://www.maps.org
þ|Please consider the environment before printing. -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
-- 
+27 71 687 0068


 -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-

-- 
~~_/) ~~
http://www.maps.org
þ|Please consider the environment before printing. -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
-- 
+27 71 687 0068


________________________________


 -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
 -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-


   
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.mindvox.com/pipermail/ibogaine/attachments/20090121/e3126554/attachment.html>


More information about the Ibogaine mailing list