[Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

Charles Rossouw charles.rossouw at gmail.com
Wed Jan 21 05:18:07 EST 2009


Pleasure

Unfortunately I don't have it with me now. I'll send it to you off-list in
a few hours.

Charles

2009/1/21 Brad Hays <bradleyheathhays at gmail.com>

> Much obliged kind Charles. Anybody know Ken's email?
>
>
> 2009/1/21 Charles Rossouw <charles.rossouw at gmail.com>
>
> Hi Brad
>>
>> Dr Ken Alper has been working a this project.
>>
>> Regards
>>
>> Charles
>> 2009/1/21 Brad Hays <bradleyheathhays at gmail.com>
>>
>> Has anyone been able to gather all the autopsy reports of the dozen or so
>>> people that are thought to have died from an ibogaine treatment? I'm mostly
>>> interested in finding out on average, how long into a treatment do these
>>> arrhythmia problems tend to occur. Does this problem usually show up soon
>>> after the flood dose, or can it occur many hours into the treatment? Even
>>> though this is a rare event, it would be good for our providers to
>>> understand the mechanisms and tendencies of this particular kind of problem.
>>>
>>>
>>> 2009/1/19 sitkaa <athabaskana at gmail.com>
>>>
>>>> (For me) It would be fascinating to hear about the woman's experience
>>>> from her perspective. Was her near-(physical)-death integrated into her
>>>> psycho-spiritual experience, or did it interupt what she had goin on? Would
>>>> Sarah be willing to ask her to write up her experience, and post it here?
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> 2009/1/19 Mindvox <mindvox at lunartproductions.com>
>>>>
>>>> Near-fatal treatment in the Netherlands...
>>>>>
>>>>> Links:
>>>>>
>>>>>
>>>>> http://www.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_1_TICH_R2438011050651223//
>>>>>
>>>>>
>>>>>    'Afkickmedicijn' ibogaïne veroorzaakt hartritmestoornis
>>>>> Bron(nen): UMC Utrecht
>>>>>
>>>>> Smart drug en 'afkickmedicijn' ibogaïne kan dodelijke hartritme
>>>>> stoornissen veroorzaken. Dit schrijven artsen van het UMC Utrecht in een
>>>>> case report in het tijdschrift New England Journal of Medicine van 15
>>>>> januari. Ze verklaren daarmee als eerste de schadelijkheid van het omstreden
>>>>> middel.
>>>>>
>>>>> In het case report beschrijven internisten een 31-jarige Amerikaanse
>>>>> vrouw die op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht kwam nadat zij onwel
>>>>> was geworden na het gebruik van ibogaïne. Dit had zij gebruikt om van haar
>>>>> alcoholverslaving af te komen. Tijdens haar behandeling op de spoedeisende
>>>>> hulp kreeg zij een ernstige hartritmestoornis. Het duurde bijna twee dagen
>>>>> voordat de hartritmestoornis was verdwenen. Het verband tussen het gebruik
>>>>> van ibogaïne en het optreden van de hartritmestoornis ligt volgens de artsen
>>>>> van het UMC Utrecht voor de hand.
>>>>>
>>>>> Ibogaï vrij verkrijgbaar
>>>>> Ibogaïne is in een beperkt aantal landen, waaronder Nederland, vrij
>>>>> verkrijgbaar. Het wordt gebruikt als smart drug. Daarnaast claimen
>>>>> alternatieve genezers en sommige artsen dat een eenmalige dosis van het
>>>>> middel mensen van hun drugs- of alcoholverslaving af kan helpen. Voor dit
>>>>> effect bestaan weliswaar wetenschappelijke aanwijzingen bij proefdieren,
>>>>> grootschalige onderzoeken bij mensen ontbreken echter. Onderzoek naar
>>>>> ibogaïne is lastig omdat het middel levensgevaarlijk kan zijn. Het is bekend
>>>>> dat gebruikers van ibogaïne soms overlijden. Waardoor dat komt was tot nu
>>>>> toe onduidelijk.
>>>>>
>>>>> Hulpmiddel afkicken
>>>>> "Ibogaine wordt momenteel in Nederland gebruikt als hulpmiddel bij het
>>>>> afkicken in situaties zonder medisch toezicht waardoor het juist
>>>>> levensbedreigend kan zijn", concludeert internist-endocrinoloog dr. Gerlof
>>>>> Valk van het UMC Utrecht, één van de internisten betrokken bij de opvang van
>>>>> de patiënt. "De risico's voor de gezondheid gelden zowel voor de toepassing
>>>>> als smart drug, maar ook voor het gebruik als afkickmiddel. Wij vinden dat
>>>>> ibogaïne alleen onder medisch toezicht gebruikt mag worden voor
>>>>> therapeutische doeleinden."
>>>>>
>>>>> De artsen hebben de ibogaïne-vergiftiging gemeld bij de Inspectie voor
>>>>> de Gezondheidszorg.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Translation:
>>>>>
>>>>>    Detox-medicine ibogaïne cause heart rhythm impairment
>>>>> Source (nen): UMC Utrecht
>>>>>
>>>>> Smart drug and `detox-medicine' ibogaïne can cause deadly heart rhythm
>>>>> impairments. This letter doctors of the UMC Utrecht in a case report in the
>>>>> illustrated magazine New England Journal or Medicine of 15 January. They
>>>>> explain with that as first the harmfulness of the controversial means.
>>>>>
>>>>> In case report internists describe a 31 year old American woman who
>>>>> came on the emergency service of the UMC Utrecht after she had become
>>>>> indisposed after the use of ibogaïne. This had they uses to descend of its
>>>>> alcohol addiction. During its treatment on the emergency service she got a
>>>>> serious heart rhythm impairment. It lasted almost two days before the heart
>>>>> rhythm impairment had disappeared. The link between the use of ibogaïne and
>>>>> acting the heart rhythm impairment lies according to the doctors of the UMC
>>>>> Utrecht for the hand.
>>>>>
>>>>> Ibogaï rather available
>>>>> Ibogaïne are a number of countries limited in, among which the
>>>>> Netherlands, rather available. It is used as smart drug. Moreover
>>>>> alternative healers claim and some doctors that a one-off amount of the
>>>>> means people of their drugs or alcohol addiction finished can help. For this
>>>>> impact indeed scientific indications exist at test animals, large-scale
>>>>> researches at people are lacking however. Study into ibogaïne is cumbersome
>>>>> because the means can be perilous. It has been confessed that users of
>>>>> ibogaïne die sometimes. How that comes were so far unclear.
>>>>>
>>>>> Appliances kick the habit
>>>>> Ibogaine are at present used in the Netherlands as appliances at kick
>>>>> the habit in situations without medical supervision as a result of which it
>>>>> can be correctly life-threatening, internist endocrinoloog conclude dr.
>>>>> Gerlof falcon of the UMC Utrecht, one of the internists involved at the
>>>>> relief of the patient. The risk for health applies both for the application
>>>>> and smart drug, but also for the use as afkickmiddel. We find that ibogaïne
>>>>> can be only used under medical supervision for therapeutic aims.
>>>>>
>>>>> The doctors have communicated ibogaïne poisoning at the inspection for
>>>>> the health care.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> AND:
>>>>>
>>>>> http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1959054.ece/Afkickdrug_kan_dodelijk_uitpakken_.html
>>>>>
>>>>>
>>>>> Afkickdrug kan dodelijk uitpakken
>>>>>
>>>>> De iboga-wortel, een populair alternatief middel tegen verslaving, kan
>>>>> dodelijke hartritmestoornissen geven. In Utrecht is een vrouw er bijna aan
>>>>> overleden.
>>>>>
>>>>> Een 31-jarige Amerikaanse vrouw heeft ternauwernood een vergiftiging
>>>>> met een extract van de Afrikaanse iboga-wortel overleefd. Ze was speciaal
>>>>> naar Nederland gekomen om zich met dit sterk hallucinogene middel, ibogaïne,
>>>>> te laten behandelen tegen haar alcoholverslaving.
>>>>>
>>>>> De drug, in de meeste landen verboden, is in Nederland toegestaan. Hij
>>>>> wordt in het alternatieve circuit gebruikt, naar verluidt met groot succes.
>>>>> Met één dosis ibogaïne raak je een paar dagen compleet van de wereld. Als je
>>>>> wakker wordt, ben je clean, zo wil het verhaal.
>>>>>
>>>>> Maar bij de Amerikaanse liep het anders. Ze belandde op de intensive
>>>>> care van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met ernstige
>>>>> hartritmestoornissen die haar fataal dreigden te worden. Pas na twee dagen
>>>>> herstelde het hart zich, melden haar artsen vandaag in het vakblad The New
>>>>> England Journal of Medicine. Ze hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg
>>>>> gewaarschuwd.
>>>>>
>>>>> „Op zich kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat ibogaïne de
>>>>> oorzaak van de klachten was", relativeert de behandelend internist Gerlof
>>>>> Valk. „Maar de aanwijzingen zijn sterk. De klachten begonnen kort na de
>>>>> inname en verdwenen een paar dagen later. De patiënte had verder geen
>>>>> middelen gebruikt. Lichamelijk konden we ook geen andere verklaring vinden."
>>>>>
>>>>> De artsen noemen de vondst belangrijk omdat deze nieuw licht werpt op
>>>>> de raadselachtige dood van elf eerdere ibogaïne-gebruikers. Zelfs een
>>>>> autopsie heeft in die gevallen geen duidelijkheid gebracht over de
>>>>> doodsoorzaak. Het bleef daardoor onzeker of de drug de boosdoener was, of
>>>>> misschien de alcohol of iets anders wat de slachtoffers tegelijkertijd
>>>>> hadden ingenomen.
>>>>>
>>>>> De nieuwe waarneming, waarbij de drug als het ware 'op heterdaad' is
>>>>> betrapt, maakt het volgens de Utrechtse artsen een stuk aannemelijker dat
>>>>> het middel zelf riskant is. Ze pleiten er daarom voor om de stof voortaan
>>>>> alleen nog onder medische begeleiding en onder permanente hartbewaking toe
>>>>> te dienen. Dat zou het gebruik door alternatieve therapeuten sterk
>>>>> bemoeilijken.
>>>>>
>>>>> Overigens is het de vraag of ibogaïne echt zo fabelachtig tegen
>>>>> verslaving werkt als alternatieve therapeuten beweren. „Op internet zijn
>>>>> allerlei filmpjes te zien van mensen die dankzij ibogaïne van hun verslaving
>>>>> zijn afgekomen", zegt Valk. „Maar hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt."
>>>>> Goed onderzoek met patiënten is nooit gedaan, onder meer vanwege twijfel
>>>>> over de veiligheid. Wel is gekeken naar verslaafde ratjes; die toonden zich
>>>>> dankzij ibogaïne inderdaad minder afhankelijk van morfine, cocaïne of
>>>>> alcohol.
>>>>>
>>>>> Hoeveel mensen zich tot nu toe met de drug hebben laten behandelen, is
>>>>> onduidelijk. Het tv-programma 'Nova' repte in 2006 van duizenden mensen
>>>>> wereldwijd, en van ruim 220 patiënten die door de Nederlandse therapeute
>>>>> Sara Glatt waren geholpen. In de uitzending stelde een deskundige dat de
>>>>> reguliere verslavingszorg met ibogaïne een grote kans liet liggen.
>>>>>
>>>>> Behalve als afkickmedicijn gebruiken sommigen de iboga-wortel als smart
>>>>> drug, omdat hij zo'n intense en langdurige roes veroorzaakt. Die diepe
>>>>> trance is ook de reden waarom Afrikaanse stammen de plant inzetten tijdens
>>>>> riten.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Translation:
>>>>>
>>>>> Detox-drug can unpack deadly
>>>>>
>>>>>
>>>>> Iboga-root, the popular alternative means against addiction, can give
>>>>> deadly heart rhythm impairments. In Utrecht a woman is there almost to
>>>>> deceased.
>>>>>
>>>>> A 31 year old American woman a poisoning with an extract of African
>>>>> iboga-root has just survived. She especially to the Netherlands had come
>>>>> with this strongly hallucinogenic means, ibogaïne, let treat itself against
>>>>> its alcohol addiction.
>>>>>
>>>>> The drug, prohibited in the most countries, in the Netherlands it has
>>>>> been permitted. He is used in the alternative circuit, according to reports
>>>>> with large success. With one amount of ibogaïne touch you a couple days
>>>>> completely of the world. If you become awake, be you clean, this way it
>>>>> wants tale.
>>>>>
>>>>> But at American it ran differently. She ended up on the intensive care
>>>>> of the university medical centre Utrecht, with serious heart rhythm
>>>>> impairments which threatened become its fatally. Just after two days
>>>>> repaired the heart, its doctors communicate themselves The New England
>>>>> Journal or Medicine today in the profession booklet. They have warned the
>>>>> inspection for the health care.
>>>>>
>>>>> „In itself cannot determine we with certainty that ibogaïne were the
>>>>> cause of the complaints, relativise the treating internist Gerlof falcon.
>>>>> „But the indications are strong. Days started the complaints later shortly
>>>>> after ingestion and disappeared a couple. The patient had further used no
>>>>> resources. Physically we could find other declaration also no.
>>>>>
>>>>> The doctors call the find important because these throw slightly new on
>>>>> enigmatic dead of eleven earlier ibogaïne users. Even an autopsy has which
>>>>> fallen no clarity brought concerning the cause of death. It remained
>>>>> uncertainly as a result, or the drug the cause was, or perhaps the alcohol
>>>>> or something else what the victims had taken at the same time.
>>>>>
>>>>> New perception, where the drug as it were has been caught, makes it
>>>>> according to the Utrechtse doctors a piece more plausible that the means
>>>>> himself is risky. They plead for this reason to administer the substance as
>>>>> of now only still under medical accompaniment and under permanent heart
>>>>> guarding. That it strongly would hamper use by alternative therapists.
>>>>>
>>>>> Moreover it is the question if ibogaïne work really this way fabulous
>>>>> against addiction such as alternative therapists claim. „On Internet are all
>>>>> kinds of see small films of people who have descended thanks to ibogaïne of
>>>>> their addiction, say falcon. „But rapidly scientific proof are lacking. Well
>>>>> research with patients has been never done, including because of doubt
>>>>> concerning the security. However, it has been looked at to addictive little
>>>>> rats; those showed themselves thanks to ibogaïne indeed less dependent on
>>>>> morphine, cocaine or alcohol.
>>>>>
>>>>> How many people itself so far with the drug have let treat, is unclear.
>>>>> The tv-programma Nova' mentioned in 2006, of thousands of people worldwide,
>>>>> and of wide 220 patients who had been helped by the Dutch therapist Sara
>>>>> Glatt. In the retransmission put to an expert to that to the regular care
>>>>> and treatment of drug addicts with ibogaïne to a large chance let lie.
>>>>>
>>>>> Except as detox-drug uses some iboga-root as smart drug, because he
>>>>> causes such a intense and long-term fuddle. That deep trance is also the
>>>>> reason why descends African the plant uses during rites.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Translation is done through an online web translator, so as you just
>>>>> read, it is not very accurate...
>>>>>
>>>>>
>>>>> Best Wishes,
>>>>>
>>>>> Ben De Loenen
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
>>>>> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
>>>>> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
>>>> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
>>>> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> ~~_/) ~~
>>> http://www.maps.org
>>> þ|Please consider the environment before printing.
>>>
>>>
>>>
>>> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
>>> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
>>> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> +27 71 687 0068
>>
>>
>> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
>> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
>> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>>
>>
>
>
> --
> ~~_/) ~~
> http://www.maps.org
> þ|Please consider the environment before printing.
>
>
>
> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>
>


-- 
+27 71 687 0068
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.mindvox.com/pipermail/ibogaine/attachments/20090121/1a8a70a2/attachment.html>


More information about the Ibogaine mailing list