[Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

Brad Hays bradleyheathhays at gmail.com
Wed Jan 21 04:57:12 EST 2009


Much obliged kind Charles. Anybody know Ken's email?


2009/1/21 Charles Rossouw <charles.rossouw at gmail.com>

> Hi Brad
>
> Dr Ken Alper has been working a this project.
>
> Regards
>
> Charles
> 2009/1/21 Brad Hays <bradleyheathhays at gmail.com>
>
> Has anyone been able to gather all the autopsy reports of the dozen or so
>> people that are thought to have died from an ibogaine treatment? I'm mostly
>> interested in finding out on average, how long into a treatment do these
>> arrhythmia problems tend to occur. Does this problem usually show up soon
>> after the flood dose, or can it occur many hours into the treatment? Even
>> though this is a rare event, it would be good for our providers to
>> understand the mechanisms and tendencies of this particular kind of problem.
>>
>>
>> 2009/1/19 sitkaa <athabaskana at gmail.com>
>>
>>> (For me) It would be fascinating to hear about the woman's experience
>>> from her perspective. Was her near-(physical)-death integrated into her
>>> psycho-spiritual experience, or did it interupt what she had goin on? Would
>>> Sarah be willing to ask her to write up her experience, and post it here?
>>>
>>>
>>>
>>> 2009/1/19 Mindvox <mindvox at lunartproductions.com>
>>>
>>> Near-fatal treatment in the Netherlands...
>>>>
>>>> Links:
>>>>
>>>>
>>>> http://www.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_1_TICH_R2438011050651223//
>>>>
>>>>
>>>>    'Afkickmedicijn' ibogaïne veroorzaakt hartritmestoornis
>>>> Bron(nen): UMC Utrecht
>>>>
>>>> Smart drug en 'afkickmedicijn' ibogaïne kan dodelijke hartritme
>>>> stoornissen veroorzaken. Dit schrijven artsen van het UMC Utrecht in een
>>>> case report in het tijdschrift New England Journal of Medicine van 15
>>>> januari. Ze verklaren daarmee als eerste de schadelijkheid van het omstreden
>>>> middel.
>>>>
>>>> In het case report beschrijven internisten een 31-jarige Amerikaanse
>>>> vrouw die op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht kwam nadat zij onwel
>>>> was geworden na het gebruik van ibogaïne. Dit had zij gebruikt om van haar
>>>> alcoholverslaving af te komen. Tijdens haar behandeling op de spoedeisende
>>>> hulp kreeg zij een ernstige hartritmestoornis. Het duurde bijna twee dagen
>>>> voordat de hartritmestoornis was verdwenen. Het verband tussen het gebruik
>>>> van ibogaïne en het optreden van de hartritmestoornis ligt volgens de artsen
>>>> van het UMC Utrecht voor de hand.
>>>>
>>>> Ibogaï vrij verkrijgbaar
>>>> Ibogaïne is in een beperkt aantal landen, waaronder Nederland, vrij
>>>> verkrijgbaar. Het wordt gebruikt als smart drug. Daarnaast claimen
>>>> alternatieve genezers en sommige artsen dat een eenmalige dosis van het
>>>> middel mensen van hun drugs- of alcoholverslaving af kan helpen. Voor dit
>>>> effect bestaan weliswaar wetenschappelijke aanwijzingen bij proefdieren,
>>>> grootschalige onderzoeken bij mensen ontbreken echter. Onderzoek naar
>>>> ibogaïne is lastig omdat het middel levensgevaarlijk kan zijn. Het is bekend
>>>> dat gebruikers van ibogaïne soms overlijden. Waardoor dat komt was tot nu
>>>> toe onduidelijk.
>>>>
>>>> Hulpmiddel afkicken
>>>> "Ibogaine wordt momenteel in Nederland gebruikt als hulpmiddel bij het
>>>> afkicken in situaties zonder medisch toezicht waardoor het juist
>>>> levensbedreigend kan zijn", concludeert internist-endocrinoloog dr. Gerlof
>>>> Valk van het UMC Utrecht, één van de internisten betrokken bij de opvang van
>>>> de patiënt. "De risico's voor de gezondheid gelden zowel voor de toepassing
>>>> als smart drug, maar ook voor het gebruik als afkickmiddel. Wij vinden dat
>>>> ibogaïne alleen onder medisch toezicht gebruikt mag worden voor
>>>> therapeutische doeleinden."
>>>>
>>>> De artsen hebben de ibogaïne-vergiftiging gemeld bij de Inspectie voor
>>>> de Gezondheidszorg.
>>>>
>>>>
>>>> Translation:
>>>>
>>>>    Detox-medicine ibogaïne cause heart rhythm impairment
>>>> Source (nen): UMC Utrecht
>>>>
>>>> Smart drug and `detox-medicine' ibogaïne can cause deadly heart rhythm
>>>> impairments. This letter doctors of the UMC Utrecht in a case report in the
>>>> illustrated magazine New England Journal or Medicine of 15 January. They
>>>> explain with that as first the harmfulness of the controversial means.
>>>>
>>>> In case report internists describe a 31 year old American woman who came
>>>> on the emergency service of the UMC Utrecht after she had become indisposed
>>>> after the use of ibogaïne. This had they uses to descend of its alcohol
>>>> addiction. During its treatment on the emergency service she got a serious
>>>> heart rhythm impairment. It lasted almost two days before the heart rhythm
>>>> impairment had disappeared. The link between the use of ibogaïne and acting
>>>> the heart rhythm impairment lies according to the doctors of the UMC Utrecht
>>>> for the hand.
>>>>
>>>> Ibogaï rather available
>>>> Ibogaïne are a number of countries limited in, among which the
>>>> Netherlands, rather available. It is used as smart drug. Moreover
>>>> alternative healers claim and some doctors that a one-off amount of the
>>>> means people of their drugs or alcohol addiction finished can help. For this
>>>> impact indeed scientific indications exist at test animals, large-scale
>>>> researches at people are lacking however. Study into ibogaïne is cumbersome
>>>> because the means can be perilous. It has been confessed that users of
>>>> ibogaïne die sometimes. How that comes were so far unclear.
>>>>
>>>> Appliances kick the habit
>>>> Ibogaine are at present used in the Netherlands as appliances at kick
>>>> the habit in situations without medical supervision as a result of which it
>>>> can be correctly life-threatening, internist endocrinoloog conclude dr.
>>>> Gerlof falcon of the UMC Utrecht, one of the internists involved at the
>>>> relief of the patient. The risk for health applies both for the application
>>>> and smart drug, but also for the use as afkickmiddel. We find that ibogaïne
>>>> can be only used under medical supervision for therapeutic aims.
>>>>
>>>> The doctors have communicated ibogaïne poisoning at the inspection for
>>>> the health care.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> AND:
>>>>
>>>> http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1959054.ece/Afkickdrug_kan_dodelijk_uitpakken_.html
>>>>
>>>>
>>>> Afkickdrug kan dodelijk uitpakken
>>>>
>>>> De iboga-wortel, een populair alternatief middel tegen verslaving, kan
>>>> dodelijke hartritmestoornissen geven. In Utrecht is een vrouw er bijna aan
>>>> overleden.
>>>>
>>>> Een 31-jarige Amerikaanse vrouw heeft ternauwernood een vergiftiging met
>>>> een extract van de Afrikaanse iboga-wortel overleefd. Ze was speciaal naar
>>>> Nederland gekomen om zich met dit sterk hallucinogene middel, ibogaïne, te
>>>> laten behandelen tegen haar alcoholverslaving.
>>>>
>>>> De drug, in de meeste landen verboden, is in Nederland toegestaan. Hij
>>>> wordt in het alternatieve circuit gebruikt, naar verluidt met groot succes.
>>>> Met één dosis ibogaïne raak je een paar dagen compleet van de wereld. Als je
>>>> wakker wordt, ben je clean, zo wil het verhaal.
>>>>
>>>> Maar bij de Amerikaanse liep het anders. Ze belandde op de intensive
>>>> care van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met ernstige
>>>> hartritmestoornissen die haar fataal dreigden te worden. Pas na twee dagen
>>>> herstelde het hart zich, melden haar artsen vandaag in het vakblad The New
>>>> England Journal of Medicine. Ze hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg
>>>> gewaarschuwd.
>>>>
>>>> „Op zich kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat ibogaïne de
>>>> oorzaak van de klachten was", relativeert de behandelend internist Gerlof
>>>> Valk. „Maar de aanwijzingen zijn sterk. De klachten begonnen kort na de
>>>> inname en verdwenen een paar dagen later. De patiënte had verder geen
>>>> middelen gebruikt. Lichamelijk konden we ook geen andere verklaring vinden."
>>>>
>>>> De artsen noemen de vondst belangrijk omdat deze nieuw licht werpt op de
>>>> raadselachtige dood van elf eerdere ibogaïne-gebruikers. Zelfs een autopsie
>>>> heeft in die gevallen geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Het
>>>> bleef daardoor onzeker of de drug de boosdoener was, of misschien de alcohol
>>>> of iets anders wat de slachtoffers tegelijkertijd hadden ingenomen.
>>>>
>>>> De nieuwe waarneming, waarbij de drug als het ware 'op heterdaad' is
>>>> betrapt, maakt het volgens de Utrechtse artsen een stuk aannemelijker dat
>>>> het middel zelf riskant is. Ze pleiten er daarom voor om de stof voortaan
>>>> alleen nog onder medische begeleiding en onder permanente hartbewaking toe
>>>> te dienen. Dat zou het gebruik door alternatieve therapeuten sterk
>>>> bemoeilijken.
>>>>
>>>> Overigens is het de vraag of ibogaïne echt zo fabelachtig tegen
>>>> verslaving werkt als alternatieve therapeuten beweren. „Op internet zijn
>>>> allerlei filmpjes te zien van mensen die dankzij ibogaïne van hun verslaving
>>>> zijn afgekomen", zegt Valk. „Maar hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt."
>>>> Goed onderzoek met patiënten is nooit gedaan, onder meer vanwege twijfel
>>>> over de veiligheid. Wel is gekeken naar verslaafde ratjes; die toonden zich
>>>> dankzij ibogaïne inderdaad minder afhankelijk van morfine, cocaïne of
>>>> alcohol.
>>>>
>>>> Hoeveel mensen zich tot nu toe met de drug hebben laten behandelen, is
>>>> onduidelijk. Het tv-programma 'Nova' repte in 2006 van duizenden mensen
>>>> wereldwijd, en van ruim 220 patiënten die door de Nederlandse therapeute
>>>> Sara Glatt waren geholpen. In de uitzending stelde een deskundige dat de
>>>> reguliere verslavingszorg met ibogaïne een grote kans liet liggen.
>>>>
>>>> Behalve als afkickmedicijn gebruiken sommigen de iboga-wortel als smart
>>>> drug, omdat hij zo'n intense en langdurige roes veroorzaakt. Die diepe
>>>> trance is ook de reden waarom Afrikaanse stammen de plant inzetten tijdens
>>>> riten.
>>>>
>>>>
>>>> Translation:
>>>>
>>>> Detox-drug can unpack deadly
>>>>
>>>>
>>>> Iboga-root, the popular alternative means against addiction, can give
>>>> deadly heart rhythm impairments. In Utrecht a woman is there almost to
>>>> deceased.
>>>>
>>>> A 31 year old American woman a poisoning with an extract of African
>>>> iboga-root has just survived. She especially to the Netherlands had come
>>>> with this strongly hallucinogenic means, ibogaïne, let treat itself against
>>>> its alcohol addiction.
>>>>
>>>> The drug, prohibited in the most countries, in the Netherlands it has
>>>> been permitted. He is used in the alternative circuit, according to reports
>>>> with large success. With one amount of ibogaïne touch you a couple days
>>>> completely of the world. If you become awake, be you clean, this way it
>>>> wants tale.
>>>>
>>>> But at American it ran differently. She ended up on the intensive care
>>>> of the university medical centre Utrecht, with serious heart rhythm
>>>> impairments which threatened become its fatally. Just after two days
>>>> repaired the heart, its doctors communicate themselves The New England
>>>> Journal or Medicine today in the profession booklet. They have warned the
>>>> inspection for the health care.
>>>>
>>>> „In itself cannot determine we with certainty that ibogaïne were the
>>>> cause of the complaints, relativise the treating internist Gerlof falcon.
>>>> „But the indications are strong. Days started the complaints later shortly
>>>> after ingestion and disappeared a couple. The patient had further used no
>>>> resources. Physically we could find other declaration also no.
>>>>
>>>> The doctors call the find important because these throw slightly new on
>>>> enigmatic dead of eleven earlier ibogaïne users. Even an autopsy has which
>>>> fallen no clarity brought concerning the cause of death. It remained
>>>> uncertainly as a result, or the drug the cause was, or perhaps the alcohol
>>>> or something else what the victims had taken at the same time.
>>>>
>>>> New perception, where the drug as it were has been caught, makes it
>>>> according to the Utrechtse doctors a piece more plausible that the means
>>>> himself is risky. They plead for this reason to administer the substance as
>>>> of now only still under medical accompaniment and under permanent heart
>>>> guarding. That it strongly would hamper use by alternative therapists.
>>>>
>>>> Moreover it is the question if ibogaïne work really this way fabulous
>>>> against addiction such as alternative therapists claim. „On Internet are all
>>>> kinds of see small films of people who have descended thanks to ibogaïne of
>>>> their addiction, say falcon. „But rapidly scientific proof are lacking. Well
>>>> research with patients has been never done, including because of doubt
>>>> concerning the security. However, it has been looked at to addictive little
>>>> rats; those showed themselves thanks to ibogaïne indeed less dependent on
>>>> morphine, cocaine or alcohol.
>>>>
>>>> How many people itself so far with the drug have let treat, is unclear.
>>>> The tv-programma Nova' mentioned in 2006, of thousands of people worldwide,
>>>> and of wide 220 patients who had been helped by the Dutch therapist Sara
>>>> Glatt. In the retransmission put to an expert to that to the regular care
>>>> and treatment of drug addicts with ibogaïne to a large chance let lie.
>>>>
>>>> Except as detox-drug uses some iboga-root as smart drug, because he
>>>> causes such a intense and long-term fuddle. That deep trance is also the
>>>> reason why descends African the plant uses during rites.
>>>>
>>>>
>>>> Translation is done through an online web translator, so as you just
>>>> read, it is not very accurate...
>>>>
>>>>
>>>> Best Wishes,
>>>>
>>>> Ben De Loenen
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
>>>> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
>>>> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
>>> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
>>> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> ~~_/) ~~
>> http://www.maps.org
>> þ|Please consider the environment before printing.
>>
>>
>>
>> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
>> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
>> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>>
>>
>
>
> --
> +27 71 687 0068
>
>
> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>
>


-- 
~~_/) ~~
http://www.maps.org
þ|Please consider the environment before printing.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.mindvox.com/pipermail/ibogaine/attachments/20090121/76b3476f/attachment.html>


More information about the Ibogaine mailing list