[Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

Charles Rossouw charles.rossouw at gmail.com
Wed Jan 21 04:24:27 EST 2009


Hi Brad

Dr Ken Alper has been working a this project.

Regards

Charles
2009/1/21 Brad Hays <bradleyheathhays at gmail.com>

> Has anyone been able to gather all the autopsy reports of the dozen or so
> people that are thought to have died from an ibogaine treatment? I'm mostly
> interested in finding out on average, how long into a treatment do these
> arrhythmia problems tend to occur. Does this problem usually show up soon
> after the flood dose, or can it occur many hours into the treatment? Even
> though this is a rare event, it would be good for our providers to
> understand the mechanisms and tendencies of this particular kind of problem.
>
>
> 2009/1/19 sitkaa <athabaskana at gmail.com>
>
>> (For me) It would be fascinating to hear about the woman's experience from
>> her perspective. Was her near-(physical)-death integrated into her
>> psycho-spiritual experience, or did it interupt what she had goin on? Would
>> Sarah be willing to ask her to write up her experience, and post it here?
>>
>>
>>
>> 2009/1/19 Mindvox <mindvox at lunartproductions.com>
>>
>> Near-fatal treatment in the Netherlands...
>>>
>>> Links:
>>>
>>>
>>> http://www.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_1_TICH_R2438011050651223//
>>>
>>>
>>>    'Afkickmedicijn' ibogaïne veroorzaakt hartritmestoornis
>>> Bron(nen): UMC Utrecht
>>>
>>> Smart drug en 'afkickmedicijn' ibogaïne kan dodelijke hartritme
>>> stoornissen veroorzaken. Dit schrijven artsen van het UMC Utrecht in een
>>> case report in het tijdschrift New England Journal of Medicine van 15
>>> januari. Ze verklaren daarmee als eerste de schadelijkheid van het omstreden
>>> middel.
>>>
>>> In het case report beschrijven internisten een 31-jarige Amerikaanse
>>> vrouw die op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht kwam nadat zij onwel
>>> was geworden na het gebruik van ibogaïne. Dit had zij gebruikt om van haar
>>> alcoholverslaving af te komen. Tijdens haar behandeling op de spoedeisende
>>> hulp kreeg zij een ernstige hartritmestoornis. Het duurde bijna twee dagen
>>> voordat de hartritmestoornis was verdwenen. Het verband tussen het gebruik
>>> van ibogaïne en het optreden van de hartritmestoornis ligt volgens de artsen
>>> van het UMC Utrecht voor de hand.
>>>
>>> Ibogaï vrij verkrijgbaar
>>> Ibogaïne is in een beperkt aantal landen, waaronder Nederland, vrij
>>> verkrijgbaar. Het wordt gebruikt als smart drug. Daarnaast claimen
>>> alternatieve genezers en sommige artsen dat een eenmalige dosis van het
>>> middel mensen van hun drugs- of alcoholverslaving af kan helpen. Voor dit
>>> effect bestaan weliswaar wetenschappelijke aanwijzingen bij proefdieren,
>>> grootschalige onderzoeken bij mensen ontbreken echter. Onderzoek naar
>>> ibogaïne is lastig omdat het middel levensgevaarlijk kan zijn. Het is bekend
>>> dat gebruikers van ibogaïne soms overlijden. Waardoor dat komt was tot nu
>>> toe onduidelijk.
>>>
>>> Hulpmiddel afkicken
>>> "Ibogaine wordt momenteel in Nederland gebruikt als hulpmiddel bij het
>>> afkicken in situaties zonder medisch toezicht waardoor het juist
>>> levensbedreigend kan zijn", concludeert internist-endocrinoloog dr. Gerlof
>>> Valk van het UMC Utrecht, één van de internisten betrokken bij de opvang van
>>> de patiënt. "De risico's voor de gezondheid gelden zowel voor de toepassing
>>> als smart drug, maar ook voor het gebruik als afkickmiddel. Wij vinden dat
>>> ibogaïne alleen onder medisch toezicht gebruikt mag worden voor
>>> therapeutische doeleinden."
>>>
>>> De artsen hebben de ibogaïne-vergiftiging gemeld bij de Inspectie voor de
>>> Gezondheidszorg.
>>>
>>>
>>> Translation:
>>>
>>>    Detox-medicine ibogaïne cause heart rhythm impairment
>>> Source (nen): UMC Utrecht
>>>
>>> Smart drug and `detox-medicine' ibogaïne can cause deadly heart rhythm
>>> impairments. This letter doctors of the UMC Utrecht in a case report in the
>>> illustrated magazine New England Journal or Medicine of 15 January. They
>>> explain with that as first the harmfulness of the controversial means.
>>>
>>> In case report internists describe a 31 year old American woman who came
>>> on the emergency service of the UMC Utrecht after she had become indisposed
>>> after the use of ibogaïne. This had they uses to descend of its alcohol
>>> addiction. During its treatment on the emergency service she got a serious
>>> heart rhythm impairment. It lasted almost two days before the heart rhythm
>>> impairment had disappeared. The link between the use of ibogaïne and acting
>>> the heart rhythm impairment lies according to the doctors of the UMC Utrecht
>>> for the hand.
>>>
>>> Ibogaï rather available
>>> Ibogaïne are a number of countries limited in, among which the
>>> Netherlands, rather available. It is used as smart drug. Moreover
>>> alternative healers claim and some doctors that a one-off amount of the
>>> means people of their drugs or alcohol addiction finished can help. For this
>>> impact indeed scientific indications exist at test animals, large-scale
>>> researches at people are lacking however. Study into ibogaïne is cumbersome
>>> because the means can be perilous. It has been confessed that users of
>>> ibogaïne die sometimes. How that comes were so far unclear.
>>>
>>> Appliances kick the habit
>>> Ibogaine are at present used in the Netherlands as appliances at kick the
>>> habit in situations without medical supervision as a result of which it can
>>> be correctly life-threatening, internist endocrinoloog conclude dr. Gerlof
>>> falcon of the UMC Utrecht, one of the internists involved at the relief of
>>> the patient. The risk for health applies both for the application and smart
>>> drug, but also for the use as afkickmiddel. We find that ibogaïne can be
>>> only used under medical supervision for therapeutic aims.
>>>
>>> The doctors have communicated ibogaïne poisoning at the inspection for
>>> the health care.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> AND:
>>>
>>> http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1959054.ece/Afkickdrug_kan_dodelijk_uitpakken_.html
>>>
>>>
>>> Afkickdrug kan dodelijk uitpakken
>>>
>>> De iboga-wortel, een populair alternatief middel tegen verslaving, kan
>>> dodelijke hartritmestoornissen geven. In Utrecht is een vrouw er bijna aan
>>> overleden.
>>>
>>> Een 31-jarige Amerikaanse vrouw heeft ternauwernood een vergiftiging met
>>> een extract van de Afrikaanse iboga-wortel overleefd. Ze was speciaal naar
>>> Nederland gekomen om zich met dit sterk hallucinogene middel, ibogaïne, te
>>> laten behandelen tegen haar alcoholverslaving.
>>>
>>> De drug, in de meeste landen verboden, is in Nederland toegestaan. Hij
>>> wordt in het alternatieve circuit gebruikt, naar verluidt met groot succes.
>>> Met één dosis ibogaïne raak je een paar dagen compleet van de wereld. Als je
>>> wakker wordt, ben je clean, zo wil het verhaal.
>>>
>>> Maar bij de Amerikaanse liep het anders. Ze belandde op de intensive care
>>> van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met ernstige
>>> hartritmestoornissen die haar fataal dreigden te worden. Pas na twee dagen
>>> herstelde het hart zich, melden haar artsen vandaag in het vakblad The New
>>> England Journal of Medicine. Ze hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg
>>> gewaarschuwd.
>>>
>>> „Op zich kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat ibogaïne de oorzaak
>>> van de klachten was", relativeert de behandelend internist Gerlof Valk.
>>> „Maar de aanwijzingen zijn sterk. De klachten begonnen kort na de inname en
>>> verdwenen een paar dagen later. De patiënte had verder geen middelen
>>> gebruikt. Lichamelijk konden we ook geen andere verklaring vinden."
>>>
>>> De artsen noemen de vondst belangrijk omdat deze nieuw licht werpt op de
>>> raadselachtige dood van elf eerdere ibogaïne-gebruikers. Zelfs een autopsie
>>> heeft in die gevallen geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Het
>>> bleef daardoor onzeker of de drug de boosdoener was, of misschien de alcohol
>>> of iets anders wat de slachtoffers tegelijkertijd hadden ingenomen.
>>>
>>> De nieuwe waarneming, waarbij de drug als het ware 'op heterdaad' is
>>> betrapt, maakt het volgens de Utrechtse artsen een stuk aannemelijker dat
>>> het middel zelf riskant is. Ze pleiten er daarom voor om de stof voortaan
>>> alleen nog onder medische begeleiding en onder permanente hartbewaking toe
>>> te dienen. Dat zou het gebruik door alternatieve therapeuten sterk
>>> bemoeilijken.
>>>
>>> Overigens is het de vraag of ibogaïne echt zo fabelachtig tegen
>>> verslaving werkt als alternatieve therapeuten beweren. „Op internet zijn
>>> allerlei filmpjes te zien van mensen die dankzij ibogaïne van hun verslaving
>>> zijn afgekomen", zegt Valk. „Maar hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt."
>>> Goed onderzoek met patiënten is nooit gedaan, onder meer vanwege twijfel
>>> over de veiligheid. Wel is gekeken naar verslaafde ratjes; die toonden zich
>>> dankzij ibogaïne inderdaad minder afhankelijk van morfine, cocaïne of
>>> alcohol.
>>>
>>> Hoeveel mensen zich tot nu toe met de drug hebben laten behandelen, is
>>> onduidelijk. Het tv-programma 'Nova' repte in 2006 van duizenden mensen
>>> wereldwijd, en van ruim 220 patiënten die door de Nederlandse therapeute
>>> Sara Glatt waren geholpen. In de uitzending stelde een deskundige dat de
>>> reguliere verslavingszorg met ibogaïne een grote kans liet liggen.
>>>
>>> Behalve als afkickmedicijn gebruiken sommigen de iboga-wortel als smart
>>> drug, omdat hij zo'n intense en langdurige roes veroorzaakt. Die diepe
>>> trance is ook de reden waarom Afrikaanse stammen de plant inzetten tijdens
>>> riten.
>>>
>>>
>>> Translation:
>>>
>>> Detox-drug can unpack deadly
>>>
>>>
>>> Iboga-root, the popular alternative means against addiction, can give
>>> deadly heart rhythm impairments. In Utrecht a woman is there almost to
>>> deceased.
>>>
>>> A 31 year old American woman a poisoning with an extract of African
>>> iboga-root has just survived. She especially to the Netherlands had come
>>> with this strongly hallucinogenic means, ibogaïne, let treat itself against
>>> its alcohol addiction.
>>>
>>> The drug, prohibited in the most countries, in the Netherlands it has
>>> been permitted. He is used in the alternative circuit, according to reports
>>> with large success. With one amount of ibogaïne touch you a couple days
>>> completely of the world. If you become awake, be you clean, this way it
>>> wants tale.
>>>
>>> But at American it ran differently. She ended up on the intensive care of
>>> the university medical centre Utrecht, with serious heart rhythm impairments
>>> which threatened become its fatally. Just after two days repaired the heart,
>>> its doctors communicate themselves The New England Journal or Medicine today
>>> in the profession booklet. They have warned the inspection for the health
>>> care.
>>>
>>> „In itself cannot determine we with certainty that ibogaïne were the
>>> cause of the complaints, relativise the treating internist Gerlof falcon.
>>> „But the indications are strong. Days started the complaints later shortly
>>> after ingestion and disappeared a couple. The patient had further used no
>>> resources. Physically we could find other declaration also no.
>>>
>>> The doctors call the find important because these throw slightly new on
>>> enigmatic dead of eleven earlier ibogaïne users. Even an autopsy has which
>>> fallen no clarity brought concerning the cause of death. It remained
>>> uncertainly as a result, or the drug the cause was, or perhaps the alcohol
>>> or something else what the victims had taken at the same time.
>>>
>>> New perception, where the drug as it were has been caught, makes it
>>> according to the Utrechtse doctors a piece more plausible that the means
>>> himself is risky. They plead for this reason to administer the substance as
>>> of now only still under medical accompaniment and under permanent heart
>>> guarding. That it strongly would hamper use by alternative therapists.
>>>
>>> Moreover it is the question if ibogaïne work really this way fabulous
>>> against addiction such as alternative therapists claim. „On Internet are all
>>> kinds of see small films of people who have descended thanks to ibogaïne of
>>> their addiction, say falcon. „But rapidly scientific proof are lacking. Well
>>> research with patients has been never done, including because of doubt
>>> concerning the security. However, it has been looked at to addictive little
>>> rats; those showed themselves thanks to ibogaïne indeed less dependent on
>>> morphine, cocaine or alcohol.
>>>
>>> How many people itself so far with the drug have let treat, is unclear.
>>> The tv-programma Nova' mentioned in 2006, of thousands of people worldwide,
>>> and of wide 220 patients who had been helped by the Dutch therapist Sara
>>> Glatt. In the retransmission put to an expert to that to the regular care
>>> and treatment of drug addicts with ibogaïne to a large chance let lie.
>>>
>>> Except as detox-drug uses some iboga-root as smart drug, because he
>>> causes such a intense and long-term fuddle. That deep trance is also the
>>> reason why descends African the plant uses during rites.
>>>
>>>
>>> Translation is done through an online web translator, so as you just
>>> read, it is not very accurate...
>>>
>>>
>>> Best Wishes,
>>>
>>> Ben De Loenen
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
>>> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
>>> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>>>
>>
>>
>>
>> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
>> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
>> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>>
>>
>
>
> --
> ~~_/) ~~
> http://www.maps.org
> þ|Please consider the environment before printing.
>
>
>
> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>
>


-- 
+27 71 687 0068
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.mindvox.com/pipermail/ibogaine/attachments/20090121/9770ef1c/attachment.html>


More information about the Ibogaine mailing list