[Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

sitkaa athabaskana at gmail.com
Mon Jan 19 13:21:57 EST 2009


(For me) It would be fascinating to hear about the woman's experience from
her perspective. Was her near-(physical)-death integrated into her
psycho-spiritual experience, or did it interupt what she had goin on? Would
Sarah be willing to ask her to write up her experience, and post it here?2009/1/19 Mindvox <mindvox at lunartproductions.com>

> Near-fatal treatment in the Netherlands...
>
> Links:
>
>
> http://www.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_1_TICH_R2438011050651223//
>
>
>    'Afkickmedicijn' ibogaïne veroorzaakt hartritmestoornis
> Bron(nen): UMC Utrecht
>
> Smart drug en 'afkickmedicijn' ibogaïne kan dodelijke hartritme stoornissen
> veroorzaken. Dit schrijven artsen van het UMC Utrecht in een case report in
> het tijdschrift New England Journal of Medicine van 15 januari. Ze verklaren
> daarmee als eerste de schadelijkheid van het omstreden middel.
>
> In het case report beschrijven internisten een 31-jarige Amerikaanse vrouw
> die op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht kwam nadat zij onwel was
> geworden na het gebruik van ibogaïne. Dit had zij gebruikt om van haar
> alcoholverslaving af te komen. Tijdens haar behandeling op de spoedeisende
> hulp kreeg zij een ernstige hartritmestoornis. Het duurde bijna twee dagen
> voordat de hartritmestoornis was verdwenen. Het verband tussen het gebruik
> van ibogaïne en het optreden van de hartritmestoornis ligt volgens de artsen
> van het UMC Utrecht voor de hand.
>
> Ibogaï vrij verkrijgbaar
> Ibogaïne is in een beperkt aantal landen, waaronder Nederland, vrij
> verkrijgbaar. Het wordt gebruikt als smart drug. Daarnaast claimen
> alternatieve genezers en sommige artsen dat een eenmalige dosis van het
> middel mensen van hun drugs- of alcoholverslaving af kan helpen. Voor dit
> effect bestaan weliswaar wetenschappelijke aanwijzingen bij proefdieren,
> grootschalige onderzoeken bij mensen ontbreken echter. Onderzoek naar
> ibogaïne is lastig omdat het middel levensgevaarlijk kan zijn. Het is bekend
> dat gebruikers van ibogaïne soms overlijden. Waardoor dat komt was tot nu
> toe onduidelijk.
>
> Hulpmiddel afkicken
> "Ibogaine wordt momenteel in Nederland gebruikt als hulpmiddel bij het
> afkicken in situaties zonder medisch toezicht waardoor het juist
> levensbedreigend kan zijn", concludeert internist-endocrinoloog dr. Gerlof
> Valk van het UMC Utrecht, één van de internisten betrokken bij de opvang van
> de patiënt. "De risico's voor de gezondheid gelden zowel voor de toepassing
> als smart drug, maar ook voor het gebruik als afkickmiddel. Wij vinden dat
> ibogaïne alleen onder medisch toezicht gebruikt mag worden voor
> therapeutische doeleinden."
>
> De artsen hebben de ibogaïne-vergiftiging gemeld bij de Inspectie voor de
> Gezondheidszorg.
>
>
> Translation:
>
>    Detox-medicine ibogaïne cause heart rhythm impairment
> Source (nen): UMC Utrecht
>
> Smart drug and `detox-medicine' ibogaïne can cause deadly heart rhythm
> impairments. This letter doctors of the UMC Utrecht in a case report in the
> illustrated magazine New England Journal or Medicine of 15 January. They
> explain with that as first the harmfulness of the controversial means.
>
> In case report internists describe a 31 year old American woman who came on
> the emergency service of the UMC Utrecht after she had become indisposed
> after the use of ibogaïne. This had they uses to descend of its alcohol
> addiction. During its treatment on the emergency service she got a serious
> heart rhythm impairment. It lasted almost two days before the heart rhythm
> impairment had disappeared. The link between the use of ibogaïne and acting
> the heart rhythm impairment lies according to the doctors of the UMC Utrecht
> for the hand.
>
> Ibogaï rather available
> Ibogaïne are a number of countries limited in, among which the Netherlands,
> rather available. It is used as smart drug. Moreover alternative healers
> claim and some doctors that a one-off amount of the means people of their
> drugs or alcohol addiction finished can help. For this impact indeed
> scientific indications exist at test animals, large-scale researches at
> people are lacking however. Study into ibogaïne is cumbersome because the
> means can be perilous. It has been confessed that users of ibogaïne die
> sometimes. How that comes were so far unclear.
>
> Appliances kick the habit
> Ibogaine are at present used in the Netherlands as appliances at kick the
> habit in situations without medical supervision as a result of which it can
> be correctly life-threatening, internist endocrinoloog conclude dr. Gerlof
> falcon of the UMC Utrecht, one of the internists involved at the relief of
> the patient. The risk for health applies both for the application and smart
> drug, but also for the use as afkickmiddel. We find that ibogaïne can be
> only used under medical supervision for therapeutic aims.
>
> The doctors have communicated ibogaïne poisoning at the inspection for the
> health care.
>
>
>
>
> AND:
>
> http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1959054.ece/Afkickdrug_kan_dodelijk_uitpakken_.html
>
>
> Afkickdrug kan dodelijk uitpakken
>
> De iboga-wortel, een populair alternatief middel tegen verslaving, kan
> dodelijke hartritmestoornissen geven. In Utrecht is een vrouw er bijna aan
> overleden.
>
> Een 31-jarige Amerikaanse vrouw heeft ternauwernood een vergiftiging met
> een extract van de Afrikaanse iboga-wortel overleefd. Ze was speciaal naar
> Nederland gekomen om zich met dit sterk hallucinogene middel, ibogaïne, te
> laten behandelen tegen haar alcoholverslaving.
>
> De drug, in de meeste landen verboden, is in Nederland toegestaan. Hij
> wordt in het alternatieve circuit gebruikt, naar verluidt met groot succes.
> Met één dosis ibogaïne raak je een paar dagen compleet van de wereld. Als je
> wakker wordt, ben je clean, zo wil het verhaal.
>
> Maar bij de Amerikaanse liep het anders. Ze belandde op de intensive care
> van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met ernstige
> hartritmestoornissen die haar fataal dreigden te worden. Pas na twee dagen
> herstelde het hart zich, melden haar artsen vandaag in het vakblad The New
> England Journal of Medicine. Ze hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg
> gewaarschuwd.
>
> „Op zich kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat ibogaïne de oorzaak
> van de klachten was", relativeert de behandelend internist Gerlof Valk.
> „Maar de aanwijzingen zijn sterk. De klachten begonnen kort na de inname en
> verdwenen een paar dagen later. De patiënte had verder geen middelen
> gebruikt. Lichamelijk konden we ook geen andere verklaring vinden."
>
> De artsen noemen de vondst belangrijk omdat deze nieuw licht werpt op de
> raadselachtige dood van elf eerdere ibogaïne-gebruikers. Zelfs een autopsie
> heeft in die gevallen geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Het
> bleef daardoor onzeker of de drug de boosdoener was, of misschien de alcohol
> of iets anders wat de slachtoffers tegelijkertijd hadden ingenomen.
>
> De nieuwe waarneming, waarbij de drug als het ware 'op heterdaad' is
> betrapt, maakt het volgens de Utrechtse artsen een stuk aannemelijker dat
> het middel zelf riskant is. Ze pleiten er daarom voor om de stof voortaan
> alleen nog onder medische begeleiding en onder permanente hartbewaking toe
> te dienen. Dat zou het gebruik door alternatieve therapeuten sterk
> bemoeilijken.
>
> Overigens is het de vraag of ibogaïne echt zo fabelachtig tegen verslaving
> werkt als alternatieve therapeuten beweren. „Op internet zijn allerlei
> filmpjes te zien van mensen die dankzij ibogaïne van hun verslaving zijn
> afgekomen", zegt Valk. „Maar hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt." Goed
> onderzoek met patiënten is nooit gedaan, onder meer vanwege twijfel over de
> veiligheid. Wel is gekeken naar verslaafde ratjes; die toonden zich dankzij
> ibogaïne inderdaad minder afhankelijk van morfine, cocaïne of alcohol.
>
> Hoeveel mensen zich tot nu toe met de drug hebben laten behandelen, is
> onduidelijk. Het tv-programma 'Nova' repte in 2006 van duizenden mensen
> wereldwijd, en van ruim 220 patiënten die door de Nederlandse therapeute
> Sara Glatt waren geholpen. In de uitzending stelde een deskundige dat de
> reguliere verslavingszorg met ibogaïne een grote kans liet liggen.
>
> Behalve als afkickmedicijn gebruiken sommigen de iboga-wortel als smart
> drug, omdat hij zo'n intense en langdurige roes veroorzaakt. Die diepe
> trance is ook de reden waarom Afrikaanse stammen de plant inzetten tijdens
> riten.
>
>
> Translation:
>
> Detox-drug can unpack deadly
>
>
> Iboga-root, the popular alternative means against addiction, can give
> deadly heart rhythm impairments. In Utrecht a woman is there almost to
> deceased.
>
> A 31 year old American woman a poisoning with an extract of African
> iboga-root has just survived. She especially to the Netherlands had come
> with this strongly hallucinogenic means, ibogaïne, let treat itself against
> its alcohol addiction.
>
> The drug, prohibited in the most countries, in the Netherlands it has been
> permitted. He is used in the alternative circuit, according to reports with
> large success. With one amount of ibogaïne touch you a couple days
> completely of the world. If you become awake, be you clean, this way it
> wants tale.
>
> But at American it ran differently. She ended up on the intensive care of
> the university medical centre Utrecht, with serious heart rhythm impairments
> which threatened become its fatally. Just after two days repaired the heart,
> its doctors communicate themselves The New England Journal or Medicine today
> in the profession booklet. They have warned the inspection for the health
> care.
>
> „In itself cannot determine we with certainty that ibogaïne were the cause
> of the complaints, relativise the treating internist Gerlof falcon. „But the
> indications are strong. Days started the complaints later shortly after
> ingestion and disappeared a couple. The patient had further used no
> resources. Physically we could find other declaration also no.
>
> The doctors call the find important because these throw slightly new on
> enigmatic dead of eleven earlier ibogaïne users. Even an autopsy has which
> fallen no clarity brought concerning the cause of death. It remained
> uncertainly as a result, or the drug the cause was, or perhaps the alcohol
> or something else what the victims had taken at the same time.
>
> New perception, where the drug as it were has been caught, makes it
> according to the Utrechtse doctors a piece more plausible that the means
> himself is risky. They plead for this reason to administer the substance as
> of now only still under medical accompaniment and under permanent heart
> guarding. That it strongly would hamper use by alternative therapists.
>
> Moreover it is the question if ibogaïne work really this way fabulous
> against addiction such as alternative therapists claim. „On Internet are all
> kinds of see small films of people who have descended thanks to ibogaïne of
> their addiction, say falcon. „But rapidly scientific proof are lacking. Well
> research with patients has been never done, including because of doubt
> concerning the security. However, it has been looked at to addictive little
> rats; those showed themselves thanks to ibogaïne indeed less dependent on
> morphine, cocaine or alcohol.
>
> How many people itself so far with the drug have let treat, is unclear. The
> tv-programma Nova' mentioned in 2006, of thousands of people worldwide, and
> of wide 220 patients who had been helped by the Dutch therapist Sara Glatt.
> In the retransmission put to an expert to that to the regular care and
> treatment of drug addicts with ibogaïne to a large chance let lie.
>
> Except as detox-drug uses some iboga-root as smart drug, because he causes
> such a intense and long-term fuddle. That deep trance is also the reason why
> descends African the plant uses during rites.
>
>
> Translation is done through an online web translator, so as you just read,
> it is not very accurate...
>
>
> Best Wishes,
>
> Ben De Loenen
>
>
>
>
>
>
>
>
> -=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
> (][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
> -=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.mindvox.com/pipermail/ibogaine/attachments/20090119/4a16566f/attachment.html>


More information about the Ibogaine mailing list