[Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

simon loxton simonloxton at yahoo.co.uk
Mon Jan 19 09:31:12 EST 2009


HI Kevin;

This is is the main problem I find with people that have taken LSD; mushrooms or some thing similar; because of that dont see the importance of screening thinking its just going to be another "trip". Iboga or ibogaine is in a class of its own and needs to be handled with respect and a sufficient amount of preparation. I could not agree more...


________________________________
From: Kevin Walker <kevin at ibogaineafricanrenaissance.com>
To: The Ibogaine List <ibogaine at mindvox.com>
Sent: Monday, 19 January, 2009 16:00:53
Subject: Re: [Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

 
Simon, 
 
More
so ! It shows the importance of having a qualified person in attendance that can
clearly identify a problem should it arise and how to deal with it thereafter! Once
again showing the importance of having a qualified person in attendance and not
tempting to do treatment on your own or with an in experienced person.
 
Regards
Kevin. 
 
 
NHP / Dr Kevin Walker (Reg No: 6206429)
 
Disclaimer and Confidentiality Note:
This message is intended for the use of the individual or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential and
exempt from exposure under applicable law.  If the reader
of this message is not the sole authorised recipient you are hereby notified
that any dissemination, distribution or copying of the communication is
strictly prohibited. If you have received this in error please destroy
immediately. Whilst suitable precautions against virus transmittal are taken by
IBOGAINE AFRICAN RENAISSANCE (Pty) Ltd (and associated companies) we
cannot accept any responsibility for viruses or their consequences.

12 Floria St
Edleen 
Kempton Park
1619
Tel:+27 11 391 7005
Cell:+27 82 557 8480
www.ibogaineafricanrenaissance.com
e-mail: kevin at ibogaineafricanrenaissance.com
 
From:ibogaine-bounces at mindvox.com
[mailto:ibogaine-bounces at mindvox.com] On Behalf Of simon loxton
Sent: 19 January 2009 02:18 PM
To: The Ibogaine List
Subject: Re: [Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands
 
This
just shows the importance of an ECG before treatment is considered.
 

________________________________
 
From:Mindvox
<mindvox at lunartproductions..com>
To: The Ibogaine List <ibogaine at mindvox.com>
Sent: Monday, 19 January, 2009 12:22:25
Subject: [Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

Near-fatal treatment in the Netherlands...

Links:

http://www.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_1_TICH_R2438011050651223//


  'Afkickmedicijn’ ibogaïne veroorzaakt hartritmestoornis
Bron(nen): UMC Utrecht

Smart drug en ‘afkickmedicijn’ ibogaïne kan dodelijke hartritme stoornissen
veroorzaken. Dit schrijven artsen van het UMC Utrecht in een case report in het
tijdschrift New England Journal of Medicine van 15 januari. Ze verklaren
daarmee als eerste de schadelijkheid van het omstreden middel.

In het case report beschrijven internisten een 31-jarige Amerikaanse vrouw die
op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht kwam nadat zij onwel was geworden
na het gebruik van ibogaïne. Dit had zij gebruikt om van haar alcoholverslaving
af te komen. Tijdens haar behandeling op de spoedeisende hulp kreeg zij een
ernstige hartritmestoornis. Het duurde bijna twee dagen voordat de
hartritmestoornis was verdwenen. Het verband tussen het gebruik van ibogaïne en
het optreden van de hartritmestoornis ligt volgens de artsen van het UMC
Utrecht voor de hand.

Ibogaï vrij verkrijgbaar
Ibogaïne is in een beperkt aantal landen, waaronder Nederland, vrij
verkrijgbaar. Het wordt gebruikt als smart drug. Daarnaast claimen alternatieve
genezers en sommige artsen dat een eenmalige dosis van het middel mensen van
hun drugs- of alcoholverslaving af kan helpen. Voor dit effect bestaan
weliswaar wetenschappelijke aanwijzingen bij proefdieren, grootschalige
onderzoeken bij mensen ontbreken echter. Onderzoek naar ibogaïne is lastig
omdat het middel levensgevaarlijk kan zijn. Het is bekend dat gebruikers van ibogaïne
soms overlijden. Waardoor dat komt was tot nu toe onduidelijk.

Hulpmiddel afkicken
“Ibogaine wordt momenteel in Nederland gebruikt als hulpmiddel bij het afkicken
in situaties zonder medisch toezicht waardoor het juist levensbedreigend kan
zijn”, concludeert internist-endocrinoloog dr. Gerlof Valk van het UMC Utrecht,
één van de internisten betrokken bij de opvang van de patiënt. “De risico’s
voor de gezondheid gelden zowel voor de toepassing als smart drug, maar ook
voor het gebruik als afkickmiddel. Wij vinden dat ibogaïne alleen onder medisch
toezicht gebruikt mag worden voor therapeutische doeleinden.”

De artsen hebben de ibogaïne-vergiftiging gemeld bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg.


Translation:

  Detox-medicine ibogaïne cause heart rhythm impairment
Source (nen): UMC Utrecht

Smart drug and `detox-medicine' ibogaïne can cause deadly heart rhythm
impairments. This letter doctors of the UMC Utrecht in a case report in the
illustrated magazine New England Journal or Medicine of 15 January. They
explain with that as first the harmfulness of the controversial means.

In case report internists describe a 31 year old American woman who came on the
emergency service of the UMC Utrecht after she had become indisposed after the
use of ibogaïne. This had they uses to descend of its alcohol addiction. During
its treatment on the emergency service she got a serious heart rhythm
impairment. It lasted almost two days before the heart rhythm impairment had
disappeared. The link between the use of ibogaïne and acting the heart rhythm
impairment lies according to the doctors of the UMC Utrecht for the hand.

Ibogaï rather available
Ibogaïne are a number of countries limited in, among which the Netherlands,
rather available. It is used as smart drug. Moreover alternative healers claim
and some doctors that a one-off amount of the means people of their drugs or
alcohol addiction finished can help. For this impact indeed scientific
indications exist at test animals, large-scale researches at people are lacking
however. Study into ibogaïne is cumbersome because the means can be perilous.
It has been confessed that users of ibogaïne die sometimes. How that comes were
so far unclear.

Appliances kick the habit
Ibogaine are at present used in the Netherlands as appliances at kick the habit
in situations without medical supervision as a result of which it can be
correctly life-threatening, internist endocrinoloog conclude dr. Gerlof falcon
of the UMC Utrecht, one of the internists involved at the relief of the patient.
The risk for health applies both for the application and smart drug, but also
for the use as afkickmiddel. We find that ibogaïne can be only used under
medical supervision for therapeutic aims..

The doctors have communicated ibogaïne poisoning at the inspection for the
health care.
AND:
http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1959054.ece/Afkickdrug_kan_dodelijk_uitpakken_.html


Afkickdrug kan dodelijk uitpakken

De iboga-wortel, een populair alternatief middel tegen verslaving, kan
dodelijke hartritmestoornissen geven. In Utrecht is een vrouw er bijna aan
overleden.

Een 31-jarige Amerikaanse vrouw heeft ternauwernood een vergiftiging met een
extract van de Afrikaanse iboga-wortel overleefd. Ze was speciaal naar
Nederland gekomen om zich met dit sterk hallucinogene middel, ibogaïne, te
laten behandelen tegen haar alcoholverslaving.

De drug, in de meeste landen verboden, is in Nederland toegestaan. Hij wordt in
het alternatieve circuit gebruikt, naar verluidt met groot succes. Met één
dosis ibogaïne raak je een paar dagen compleet van de wereld. Als je wakker
wordt, ben je clean, zo wil het verhaal.

Maar bij de Amerikaanse liep het anders. Ze belandde op de intensive care van
het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met ernstige hartritmestoornissen die
haar fataal dreigden te worden. Pas na twee dagen herstelde het hart zich,
melden haar artsen vandaag in het vakblad The New England Journal of Medicine.
Ze hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewaarschuwd.

„Op zich kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat ibogaïne de oorzaak van
de klachten was”, relativeert de behandelend internist Gerlof Valk. „Maar de aanwijzingen
zijn sterk. De klachten begonnen kort na de inname en verdwenen een paar dagen
later. De patiënte had verder geen middelen gebruikt. Lichamelijk konden we ook
geen andere verklaring vinden.”

De artsen noemen de vondst belangrijk omdat deze nieuw licht werpt op de
raadselachtige dood van elf eerdere ibogaïne-gebruikers. Zelfs een autopsie
heeft in die gevallen geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Het
bleef daardoor onzeker of de drug de boosdoener was, of misschien de alcohol of
iets anders wat de slachtoffers tegelijkertijd hadden ingenomen.

De nieuwe waarneming, waarbij de drug als het ware ’op heterdaad’ is betrapt,
maakt het volgens de Utrechtse artsen een stuk aannemelijker dat het middel
zelf riskant is. Ze pleiten er daarom voor om de stof voortaan alleen nog onder
medische begeleiding en onder permanente hartbewaking toe te dienen. Dat zou
het gebruik door alternatieve therapeuten sterk bemoeilijken.

Overigens is het de vraag of ibogaïne echt zo fabelachtig tegen verslaving
werkt als alternatieve therapeuten beweren. „Op internet zijn allerlei filmpjes
te zien van mensen die dankzij ibogaïne van hun verslaving zijn afgekomen”,
zegt Valk. „Maar hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt.” Goed onderzoek met
patiënten is nooit gedaan, onder meer vanwege twijfel over de veiligheid. Wel
is gekeken naar verslaafde ratjes; die toonden zich dankzij ibogaïne inderdaad
minder afhankelijk van morfine, cocaïne of alcohol.

Hoeveel mensen zich tot nu toe met de drug hebben laten behandelen, is
onduidelijk. Het tv-programma ’Nova’ repte in 2006 van duizenden mensen
wereldwijd, en van ruim 220 patiënten die door de Nederlandse therapeute Sara
Glatt waren geholpen. In de uitzending stelde een deskundige dat de reguliere
verslavingszorg met ibogaïne een grote kans liet liggen.

Behalve als afkickmedicijn gebruiken sommigen de iboga-wortel als smart drug,
omdat hij zo’n intense en langdurige roes veroorzaakt. Die diepe trance is ook
de reden waarom Afrikaanse stammen de plant inzetten tijdens riten.


Translation:

Detox-drug can unpack deadly


Iboga-root, the popular alternative means against addiction, can give deadly
heart rhythm impairments. In Utrecht a woman is there almost to deceased..

A 31 year old American woman a poisoning with an extract of African iboga-root
has just survived. She especially to the Netherlands had come with this
strongly hallucinogenic means, ibogaïne, let treat itself against its alcohol
addiction.

The drug, prohibited in the most countries, in the Netherlands it has been
permitted. He is used in the alternative circuit, according to reports with
large success. With one amount of ibogaïne touch you a couple days completely
of the world. If you become awake, be you clean, this way it wants tale.

But at American it ran differently. She ended up on the intensive care of the
university medical centre Utrecht, with serious heart rhythm impairments which
threatened become its fatally. Just after two days repaired the heart, its
doctors communicate themselves The New England Journal or Medicine today in the
profession booklet. They have warned the inspection for the health care.

„In itself cannot determine we with certainty that ibogaïne were the cause of
the complaints, relativise the treating internist Gerlof falcon. „But the
indications are strong. Days started the complaints later shortly after
ingestion and disappeared a couple. The patient had further used no resources.
Physically we could find other declaration also no.

The doctors call the find important because these throw slightly new on
enigmatic dead of eleven earlier ibogaïne users. Even an autopsy has which
fallen no clarity brought concerning the cause of death. It remained
uncertainly as a result, or the drug the cause was, or perhaps the alcohol or
something else what the victims had taken at the same time.

New perception, where the drug as it were has been caught, makes it according
to the Utrechtse doctors a piece more plausible that the means himself is
risky. They plead for this reason to administer the substance as of now only
still under medical accompaniment and under permanent heart guarding. That it
strongly would hamper use by alternative therapists.

Moreover it is the question if ibogaïne work really this way fabulous against
addiction such as alternative therapists claim. „On Internet are all kinds of
see small films of people who have descended thanks to ibogaïne of their
addiction, say falcon. „But rapidly scientific proof are lacking. Well research
with patients has been never done, including because of doubt concerning the
security. However, it has been looked at to addictive little rats; those showed
themselves thanks to ibogaïne indeed less dependent on morphine, cocaine or
alcohol.

How many people itself so far with the drug have let treat, is unclear. The
tv-programma Nova' mentioned in 2006, of thousands of people worldwide, and of
wide 220 patients who had been helped by the Dutch therapist Sara Glatt. In the
retransmission put to an expert to that to the regular care and treatment of
drug addicts with ibogaïne to a large chance let lie.

Except as detox-drug uses some iboga-root as smart drug, because he causes such
a intense and long-term fuddle. That deep trance is also the reason why
descends African the plant uses during rites.


Translation is done through an online web translator, so as you just read, it
is not very accurate...


Best Wishes,

Ben De Loenen
-=[) ::::::: MindVox | Ibogaine | List Commands ::::::: (]=-
(][%] :: http://mindvox.com/mailman/listinfo/ibogaine :: [%][)
-=[) :::: Change Account Settings :: [Un]Subscribe :::: (]=-


   
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.mindvox.com/pipermail/ibogaine/attachments/20090119/96e72349/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3777 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.mindvox.com/pipermail/ibogaine/attachments/20090119/96e72349/attachment.jpg>


More information about the Ibogaine mailing list