[Ibogaine] Ibogaine in the Netherlands

Mindvox mindvox at lunartproductions.com
Mon Jan 19 05:22:25 EST 2009


Near-fatal treatment in the Netherlands...

Links:

http://www.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_1_TICH_R2438011050651223//


 	'Afkickmedicijn’ ibogaïne veroorzaakt hartritmestoornis
Bron(nen): UMC Utrecht

Smart drug en ‘afkickmedicijn’ ibogaïne kan dodelijke hartritme 
stoornissen veroorzaken. Dit schrijven artsen van het UMC Utrecht in 
een case report in het tijdschrift New England Journal of Medicine van 
15 januari. Ze verklaren daarmee als eerste de schadelijkheid van het 
omstreden middel.

In het case report beschrijven internisten een 31-jarige Amerikaanse 
vrouw die op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht kwam nadat zij 
onwel was geworden na het gebruik van ibogaïne. Dit had zij gebruikt 
om van haar alcoholverslaving af te komen. Tijdens haar behandeling op 
de spoedeisende hulp kreeg zij een ernstige hartritmestoornis. Het 
duurde bijna twee dagen voordat de hartritmestoornis was verdwenen. 
Het verband tussen het gebruik van ibogaïne en het optreden van de 
hartritmestoornis ligt volgens de artsen van het UMC Utrecht voor de 
hand.

Ibogaï vrij verkrijgbaar
Ibogaïne is in een beperkt aantal landen, waaronder Nederland, vrij 
verkrijgbaar. Het wordt gebruikt als smart drug. Daarnaast claimen 
alternatieve genezers en sommige artsen dat een eenmalige dosis van 
het middel mensen van hun drugs- of alcoholverslaving af kan helpen. 
Voor dit effect bestaan weliswaar wetenschappelijke aanwijzingen bij 
proefdieren, grootschalige onderzoeken bij mensen ontbreken echter. 
Onderzoek naar ibogaïne is lastig omdat het middel levensgevaarlijk 
kan zijn. Het is bekend dat gebruikers van ibogaïne soms overlijden. 
Waardoor dat komt was tot nu toe onduidelijk.

Hulpmiddel afkicken
“Ibogaine wordt momenteel in Nederland gebruikt als hulpmiddel bij het 
afkicken in situaties zonder medisch toezicht waardoor het juist 
levensbedreigend kan zijn”, concludeert internist-endocrinoloog dr. 
Gerlof Valk van het UMC Utrecht, één van de internisten betrokken bij 
de opvang van de patiënt. “De risico’s voor de gezondheid gelden zowel 
voor de toepassing als smart drug, maar ook voor het gebruik als 
afkickmiddel. Wij vinden dat ibogaïne alleen onder medisch toezicht 
gebruikt mag worden voor therapeutische doeleinden.”

De artsen hebben de ibogaïne-vergiftiging gemeld bij de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg.


Translation:

 	Detox-medicine ibogaïne cause heart rhythm impairment
Source (nen): UMC Utrecht

Smart drug and `detox-medicine' ibogaïne can cause deadly heart rhythm 
impairments. This letter doctors of the UMC Utrecht in a case report 
in the illustrated magazine New England Journal or Medicine of 15 
January. They explain with that as first the harmfulness of the 
controversial means.

In case report internists describe a 31 year old American woman who 
came on the emergency service of the UMC Utrecht after she had become 
indisposed after the use of ibogaïne. This had they uses to descend of 
its alcohol addiction. During its treatment on the emergency service 
she got a serious heart rhythm impairment. It lasted almost two days 
before the heart rhythm impairment had disappeared. The link between 
the use of ibogaïne and acting the heart rhythm impairment lies 
according to the doctors of the UMC Utrecht for the hand.

Ibogaï rather available
Ibogaïne are a number of countries limited in, among which the 
Netherlands, rather available. It is used as smart drug. Moreover 
alternative healers claim and some doctors that a one-off amount of 
the means people of their drugs or alcohol addiction finished can 
help. For this impact indeed scientific indications exist at test 
animals, large-scale researches at people are lacking however. Study 
into ibogaïne is cumbersome because the means can be perilous. It has 
been confessed that users of ibogaïne die sometimes. How that comes 
were so far unclear.

Appliances kick the habit
Ibogaine are at present used in the Netherlands as appliances at kick 
the habit in situations without medical supervision as a result of 
which it can be correctly life-threatening, internist endocrinoloog 
conclude dr. Gerlof falcon of the UMC Utrecht, one of the internists 
involved at the relief of the patient. The risk for health applies 
both for the application and smart drug, but also for the use as 
afkickmiddel. We find that ibogaïne can be only used under medical 
supervision for therapeutic aims.

The doctors have communicated ibogaïne poisoning at the inspection for 
the health care.
AND:
http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1959054.ece/Afkickdrug_kan_dodelijk_uitpakken_.html


 Afkickdrug kan dodelijk uitpakken

De iboga-wortel, een populair alternatief middel tegen verslaving, kan 
dodelijke hartritmestoornissen geven. In Utrecht is een vrouw er bijna 
aan overleden.

Een 31-jarige Amerikaanse vrouw heeft ternauwernood een vergiftiging 
met een extract van de Afrikaanse iboga-wortel overleefd. Ze was 
speciaal naar Nederland gekomen om zich met dit sterk hallucinogene 
middel, ibogaïne, te laten behandelen tegen haar alcoholverslaving.

De drug, in de meeste landen verboden, is in Nederland toegestaan. Hij 
wordt in het alternatieve circuit gebruikt, naar verluidt met groot 
succes. Met één dosis ibogaïne raak je een paar dagen compleet van de 
wereld. Als je wakker wordt, ben je clean, zo wil het verhaal.

Maar bij de Amerikaanse liep het anders. Ze belandde op de intensive 
care van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met ernstige 
hartritmestoornissen die haar fataal dreigden te worden. Pas na twee 
dagen herstelde het hart zich, melden haar artsen vandaag in het 
vakblad The New England Journal of Medicine. Ze hebben de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg gewaarschuwd.

„Op zich kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat ibogaïne de 
oorzaak van de klachten was”, relativeert de behandelend internist 
Gerlof Valk. „Maar de aanwijzingen zijn sterk. De klachten begonnen 
kort na de inname en verdwenen een paar dagen later. De patiënte had 
verder geen middelen gebruikt. Lichamelijk konden we ook geen andere 
verklaring vinden.”

De artsen noemen de vondst belangrijk omdat deze nieuw licht werpt op 
de raadselachtige dood van elf eerdere ibogaïne-gebruikers. Zelfs een 
autopsie heeft in die gevallen geen duidelijkheid gebracht over de 
doodsoorzaak. Het bleef daardoor onzeker of de drug de boosdoener was, 
of misschien de alcohol of iets anders wat de slachtoffers 
tegelijkertijd hadden ingenomen.

De nieuwe waarneming, waarbij de drug als het ware ’op heterdaad’ is 
betrapt, maakt het volgens de Utrechtse artsen een stuk aannemelijker 
dat het middel zelf riskant is. Ze pleiten er daarom voor om de stof 
voortaan alleen nog onder medische begeleiding en onder permanente 
hartbewaking toe te dienen. Dat zou het gebruik door alternatieve 
therapeuten sterk bemoeilijken.

Overigens is het de vraag of ibogaïne echt zo fabelachtig tegen 
verslaving werkt als alternatieve therapeuten beweren. „Op internet 
zijn allerlei filmpjes te zien van mensen die dankzij ibogaïne van hun 
verslaving zijn afgekomen”, zegt Valk. „Maar hard wetenschappelijk 
bewijs ontbreekt.” Goed onderzoek met patiënten is nooit gedaan, onder 
meer vanwege twijfel over de veiligheid. Wel is gekeken naar 
verslaafde ratjes; die toonden zich dankzij ibogaïne inderdaad minder 
afhankelijk van morfine, cocaïne of alcohol.

Hoeveel mensen zich tot nu toe met de drug hebben laten behandelen, is 
onduidelijk. Het tv-programma ’Nova’ repte in 2006 van duizenden 
mensen wereldwijd, en van ruim 220 patiënten die door de Nederlandse 
therapeute Sara Glatt waren geholpen. In de uitzending stelde een 
deskundige dat de reguliere verslavingszorg met ibogaïne een grote 
kans liet liggen.

Behalve als afkickmedicijn gebruiken sommigen de iboga-wortel als 
smart drug, omdat hij zo’n intense en langdurige roes veroorzaakt. Die 
diepe trance is ook de reden waarom Afrikaanse stammen de plant 
inzetten tijdens riten.


Translation:

Detox-drug can unpack deadly


Iboga-root, the popular alternative means against addiction, can give 
deadly heart rhythm impairments. In Utrecht a woman is there almost to 
deceased.

A 31 year old American woman a poisoning with an extract of African 
iboga-root has just survived. She especially to the Netherlands had 
come with this strongly hallucinogenic means, ibogaïne, let treat 
itself against its alcohol addiction.

The drug, prohibited in the most countries, in the Netherlands it has 
been permitted. He is used in the alternative circuit, according to 
reports with large success. With one amount of ibogaïne touch you a 
couple days completely of the world. If you become awake, be you 
clean, this way it wants tale.

But at American it ran differently. She ended up on the intensive care 
of the university medical centre Utrecht, with serious heart rhythm 
impairments which threatened become its fatally. Just after two days 
repaired the heart, its doctors communicate themselves The New England 
Journal or Medicine today in the profession booklet. They have warned 
the inspection for the health care.

„In itself cannot determine we with certainty that ibogaïne were the 
cause of the complaints, relativise the treating internist Gerlof 
falcon. „But the indications are strong. Days started the complaints 
later shortly after ingestion and disappeared a couple. The patient 
had further used no resources. Physically we could find other 
declaration also no.

The doctors call the find important because these throw slightly new 
on enigmatic dead of eleven earlier ibogaïne users. Even an autopsy 
has which fallen no clarity brought concerning the cause of death. It 
remained uncertainly as a result, or the drug the cause was, or 
perhaps the alcohol or something else what the victims had taken at 
the same time.

New perception, where the drug as it were has been caught, makes it 
according to the Utrechtse doctors a piece more plausible that the 
means himself is risky. They plead for this reason to administer the 
substance as of now only still under medical accompaniment and under 
permanent heart guarding. That it strongly would hamper use by 
alternative therapists.

Moreover it is the question if ibogaïne work really this way fabulous 
against addiction such as alternative therapists claim. „On Internet 
are all kinds of see small films of people who have descended thanks 
to ibogaïne of their addiction, say falcon. „But rapidly scientific 
proof are lacking. Well research with patients has been never done, 
including because of doubt concerning the security. However, it has 
been looked at to addictive little rats; those showed themselves 
thanks to ibogaïne indeed less dependent on morphine, cocaine or 
alcohol.

How many people itself so far with the drug have let treat, is 
unclear. The tv-programma Nova' mentioned in 2006, of thousands of 
people worldwide, and of wide 220 patients who had been helped by the 
Dutch therapist Sara Glatt. In the retransmission put to an expert to 
that to the regular care and treatment of drug addicts with ibogaïne 
to a large chance let lie.

Except as detox-drug uses some iboga-root as smart drug, because he 
causes such a intense and long-term fuddle. That deep trance is also 
the reason why descends African the plant uses during rites.


Translation is done through an online web translator, so as you just 
read, it is not very accurate...


Best Wishes,

Ben De Loenen


More information about the Ibogaine mailing list